Siap Lair Batin

14 October 2016

Waosan : 2 Timotius 2 : 1 – 7 | Pamuji : KPK 91 : 1, 2
Nats: “Olah ragawan iku anggone bisa oleh makuthaning kaunggulan mung menawa anggone main iku manut tatananing olah raga.” [ayat 5]

Olimpiade Rio De Janero 2016 sampun kalampahan. Indonesia patut bangga karana wonten anak bangsa ingkang ngetingalaken prestasi ingkang mboten saged kaanggep remeh dening nagari sanes. Saderengipun pesta olah raga sadonya punika dipun wiwiti, wonten pirembagan bab dopping ingkang dados syarat utama para atlit saged tarung ing ajang bergengsi punika. Mboten namung manut tataning lomba saben cabang olah raga, ananging ugi kedah saged nyawisaken dhiri, supados saged tampil prima tanpa dopping. Kathah kasus dopping ingkang pungkasanipun sanes prestasi ananging pati karana over dosis. Para atlit kedah saged sportif anggenipun ndherek ing pawiyatan ageng punika.

Rasul Paulus ing seratipun negesaken malih bilih pilihan ndherek Gusti Yesus punika pilihan ingkang sampun leres. Ananging punika ugi sanes pilihan ingkang entheng. Rasul Paulus ngemutaken bilih ndherek Gusti punika ateges ndherek lampahipun Gusti Yesus, lampah ing margi kaleresan. Dados sanes namung perkawis ingkang eca lan sekeca saha tentrem kemawon, ananging ugi margi perjuangan, margi kasangsaran, margi penguatan lan ugi margi kepasrahan.

Wonten ingkang nggadhahi pemanggih “ora neng greja ora apa-apa sing penting atine percaya karo Gusti.” “Ora akur karo tangga ora apa-apa sing penting tetep sregep ngabekti.” Ndherek Gusti tamtu mboten namung wonten ing lathi, ugi mboten namung dipun batin ing ati. Ndherek Gusti punika kedah lair batin. Batine manteb lan ugi ketingal ing tata lairipun. “Njaba njero padha”, lair batin laras. Sampun dados tiyang Kristen ingkang namung “golek penake dhewe”! “Sing penak lan nyenengke ati dilakoni, sing abot lan nyrimpeti dibuang neng kali!” Mila sumangga blajar dados tiyang Kristen ingkang sportif! Menawi kita sportif ananging gagal, Gusti pirsa kita sampun mbudidaya nindakaken karsanipun kanthi katog! [PKS]

“Dadi pandhereke Gusti iku kudu weruh dalane lan siap konsekuensine.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak