Rohing Kayekten vs Rohing Pamblasar

4 July 2017

Waosan : 1 Yokanan 4:1-6 | Pamuji KPK 284:1
Nats: “… aja padha nggugu marang angger roh, nanging roh iku dadaren.” (ayat 1)

Wiwit patunggilanipun Gusti punika madeg nabi-nabi palsu lan guru-guru palsu sampun wonten. Tamtu nabi-nabi palsu lan guru-guru palsu mucal prekawis-prekawis ingkang cengkah kaliyan piwucalipun Gusti Yesus, ewasemanten kathah tiyang ingkang kablithug kaliyan piwucal punika.

Kita saged ningali ingkang dipun lampahi dening nabi-nabi palsu lan guru-guru palsu supados angsal kawigatosan, ing antawisipun ngaken nggadhahi kekiyatan linangkung, sekti mandra guna, saged nyarasaken sedaya sakit penyakit, saged nikelaken arta dados kathah, saged maringi aji penglaris, aji pengasih lsp. Malah sawetawis wekdal wonten tim doa ingkang ndhatengi griya-griya, ndongakaken tiyang pitados ingkang gadhah momotan, ndongakaken ingkang sakit, ndongakaken ingkang saweg nampi pacoben, ananging pungkasanipun ingkang dipun upadi inggih punika upah. Ndongakaken tiyang ingkang nandhang momotan punika penting ananging menawi tujuanipun ngerah materi malah ndadosaken momotan saya awrat.

Bab Rohing kayekten lan rohing pamblasar kita pikantuk piwucal ingkang endah saking nats kita “…aja padha nggugu marang angger roh, nanging roh iku dadaren.” Kados pundi caranipun ndadar? Kula kinten boten ewet. Menawi roh punika pinangkanipun saking Allah, badhe katitik saking woh ingkang dipun asilaken inggih punika kaleresan, kasaenan, kayekten lan pammbangun turut ingkang sumberipun saking Sang Kristus. Rohing kayekten badhe nglairaken patrap gesang ingkang saged dipun raosaken dening sedaya tiyang. Kosokwangsulipun menawi roh punika sanes saking ngaluhur patrap gesangipun cengkah kaliyan kersanipun Allah, namung ngudi kepentinganipun piyambak, namung nuruti hawa nepsu kemawon lan mboten sadhar tiyang kalawau saweg kaereh dening roh pamblasar.

Ing gesang ingkang kathah pilihan punika, sumangga kita nguji roh-roh kalawau kanthi wicaksana nyenyuwun saking Sang Roh Suci supados kita mboten kesasar nuhoni roh pamblasar. (Antok)

“Tiyang wicaksana wasis maos tandha-tandha jaman.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak