Rawuhe Gusti Ngasta Pedhang?

10 September 2016

Waosan : Matius 10 : 34 – 42 | Pamuji : KPK 82 : 1, 4
Nats: “Kowe aja padha ngira, yen tekaku nggawa pirukun ana ing bumi. Tekaku iku ora nggawa pirukun, nanging pedhang.” [ayat 34]

Ayat menika asring dipun angge pawadan dening sawatawis sedherek bilih Gusti Yesus rawuh ing jagad menika boten mbekta pirukun nanging malah mbekta crah/ pasulayan. Menapa pemanggih menika leres? Menawi kawaos satleraman, utawi namung maos ayat 34, kados-kados pemanggih menika leres. Nanging sejatosipun boten mekaten.

Ingkang dipun kersakaken dening Gusti Yesus nggih menika bilih mawartosaken Injil ing donya ingkang kebak dosa menika, badhe murugaken “perang” utawi padudon. Karana Injil pancen cengkah kaliyan kawontenaning donya. Injil martosaken kabar kawilujengan, katentreman lan pirukun, nanging donya ngabaraken kasangsaran, kacilakan, pasulayan, lsp.

Ing kawontenan ingkang mekaten menika kita tetep katimbalan:

  • Supados sami pitados lan bekti dhumateng Gusti Yesus nglangkungi sedaya prekawis, kalebet badan kita piyambak (35-36).
  • Tresna lan sesambetan kaliyan Gusti Yesus nglangkungi katresnan lan sesambetan kita kaliyan sesami, kalebet kaliyan tiyang sepuh.
  • Mikul salibipun Gusti Yesus. Tegesipun, wantun nandhang sangsara anggen kita ndherek utawi dados pendherekipun Gusti Yesus (38). Malah wantun kecalan nyawa, awit pitados sinten ingkang kecalan nyawanipun kanthi tetep ngugemi Gusti Yesus, badhe nampi gesang langgeng (39).
  • Menapa ingkang kita tindakaken dhateng sesami, sami kemawon kaliyan ingkang kita tindakaken dhumateng Gusti Yesus (40).
  • Tetep setya ing timbalan, awit ing ngarsanipun Gusti, para utusan menika aji sanget. Kita ugi kadhawuhan puruna asung pitulung dhateng sesami, sanadyan mbokmenawi kawawas sepele dening manungsa (41-42).

Nindakaken dhawuh timbalanipun Gusti ingkang kados mekaten menika ingkang asring murugaken crah, pasulayan. Karana, kasaenan mesthi lelawanan kaliyan kadursilan. Nadyan mekaten, kita katimbalan setya dhumateng Gusti, dhateng kasaenan, kaadilan lan kaleresan. [SS]

“Gusti Yesus menika samukawising gesang kita.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak