Waosan : Yokanan 13 : 21 – 32 | Pamuji : KPK 61
Nats: “Satemen-temene pituturKu marang kowe : Wong siji panunggalanmu bakal ngulungake Aku.”[ayat 21b]

Dados kwajibanipun tiyang sepuh ngegetaken para putra supados ngati-ati saben badhe bidhal sekolah, kedah sinau ingkang temen supados lulus kanthi asil sae. Mekaten ugi ngengetaken supados ngabekti dhateng Gusti, lan sanes-sanesipun. Anak ingkang manut lan nggatosaken pepengetipun tiyang sepuh temtu mbingahaken tiyang sepuhipun. Anak ingkang boten manut lan ngremehaken pepenget tiyang sepuhipun, asring anak menika dhawah lan ngadhepi warni-warni perkawis ingkang awon. Karana menika pepengetipun tiyang sepuh kangge para putra dados panuntun gesang kangge anak menika.

Saderengipun nandhang kasangsaran, Gusti Yesus ngengetaken para sakabat, bilih wonten salah satunggaling para sakabat ingkang badhe ngulungaken Panjenenganipun. Pangandikan menika ndadosaken para sakabat sami gunemanan sinten ingkang badhe tumindak mekaten? Gusti Yesus lajeng nedahaken sakabat menika. Panjenenganipun mendhet roti sarta kacelupaken lan dipun paringaken dhateng Yudas Iskariot. Gusti Yesus pirsa bilih Yudas Iskariot badhe ngulungaken Panjenenganipun. Pramila Yudas dipun engetaken bab menika supados sadhar akibat tumindakipun. Mireng bab menika Yudas enggal medal saking ngarsanipun Gusti Yesus lan nilar para sakabat sanesipun.

Saben dinten kita asring nampi pepenget, sae saking tiyang sepuh, semah, sanak sedherek. Mekaten ugi minangka tiyang Kristen, kita dipun engetaken lumantar sabdanipun Gusti saking Kitab Suci. Kita dipun engetaken supados lumampah ing marginipun Gusti. Kaping kalih Gusti Allah ngengetaken kita lumantar perkawis–perkawis gesang ingkang kita adhepi. Menawi kita nandhang sakit, kita dipun engetaken bilih kakiyataning manungsa menika winates. Menawi nandhang kakirangan, kita dipun engetaken namung Gusti ingkang dados sumbering gesang lan berkah kangge kita. Langkung-langkung menawi kita ngadhepi pacoben, kita dipun engetaken supados kita ndedonga lan nyelak dhateng Gusti. Enget bilih pacoben ndadosaken kita mangertos menapa pakaryan lan karsanipun Gusti kangge kita. [AR]

“Pepenget saking Gusti saestu pepenget ingkang mbangun gesang kita.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak