Injury Time

Waosan : Jabur (Mazmur) 98 : 1 – 9 | Pamuji : KPK 269
Nats: “Hé salumahé bumi, padha memujia marang Allah, padha bungah-bungaha, padha surak-suraka, lan padha ngidungna masmur!” [ayat 4]

Aremania, supporter (panyengkuyung) klub bal-balan Arema Malang, sami surak-surak seru saben Arema unggul (menang) saking mengsahipun bal-balan. Anggenipun surak-surak punika boten namung wonten ing lebeting stadion, nanging ngantos sauruting margi tumuju dhateng griyanipun piyambak-piyambak. Anggenipun surak-surak bebingah boten cekap ngagem tangan srana keplok-keplok, nanging ugi ngagem tutuk srana menyanyi lan nabuh drum ing sauruting margi. Punapa malih yen kaunggulanipun punika dumados ing wektu injury time (menit-menit pungkasan), wah kabingahan lan surak-surakipun saestu ageng/ seru sanget. Lah mekaten kaunggulan nuwuhaken kabingahan ingkang ageng sanget.

Paskah ugi satunggaling kaunggulan ingkang ageng, ageng sanget. Kaunggulanipun Gusti Yesus Kristus saking pati punika kados gol kaunggulan ing injury time. Nalika kasalib, kados-kados sampun boten wonten malih pangajeng-ajeng Gusti Yesus lan para pendherekipun badhe unggul lumawan para durjana, punapa malih nalika wusananipun Gusti Yesus seda. Ananging jebul Gusti Yesus wungu gesang malih saking kasedan, malah wungu gesang malih kalayan panguwaos ingkang linangkung. Wusananipun Gusti Yesus unggul saking pangwasaning pati, kita ugi ndherek unggul.

Pramila saking punika, kita kaajak dening juru masmur kinen abebingah lan surak-surak ngluhuraken Gusti srana kidung masmur. Pangeran Yehuwah sampun nedahaken kaunggulan ingkang pinunjul kangge kita. Kita kaajak surak-surak srana ngungelaken sawarnining piranti musik kados clempung, nafiri, slompret, lsp. Kita kaajak abebingah, karana kasangsaran (salib) lan kasedhihan (kasedan) sampun sirna. Mugi pangibadah -langkung-langkung pahargyan- Paskah ing greja kita dinten punika saestu mbekta kabingahan ageng tumrap kita, malah tumrap sedaya titahipun Allah (ay. 7-8 seganten, lepen lan gunung dalah saisinipun). Sirnaa lan kapasrahna saliring kasangsaran lan kasisahan dhumateng Gusti Yesus Kristus ingkang unggul! [st]

“Tuduhna kabungahan Kristen marang kabeh wong lan titah!”

 

Bagikan Entri Ini: