Ana Ing Atiku

6 April 2017

Waosan : Fillipi 2 : 1 – 11 | Pamuji : KPK 172 : 1, 3
Nats: “Pancen wus sapantese manawa aku duwe pangrasa mangkono tumraping kowe kabeh, awit kowe padha klebu ing atiku.” [ayat 7a]

Wonten lagu pop ingkang kawentar sanget ing sawetawis wegdal kepengker: Kau selalu di hatiku. Lagu menika nggambaraken kadospundi sesambetan ingkang caket sanget ing antawisipun sedherek setunggal lan setunggalipun, utawi nggambaraken tiyang ingkang saweg kasmaran.

Waosan kita dinten menika nggambarakan sesambetan tata rohani ingkang caket sanget ing antawisipun Rasul Paulus lan pasamuwan ing Fillipi. Pasamuwan Fillipi tansah wonten ing manahipun Rasul Paulus. Sesambetan ingkang caket sanget menika kacihna wonten ing:

 1. Tansah saos sokur saben enget Pasamuwan Fillipi, boten pegel/ jengkel,
 2. Tansah ndongakaken Pasamuwan Fillipi kanthi bingah,
 3. Tansah ngunjukaken panuwun dhateng Gusti Allah, awit saking kiyating tetunggilanipun tiyang Fillipi kaliyan Sang Kristus,#
 4. Wontenipun keyakinan bilih Gusti ingkang miwiti pakaryan kanthi sae ing antawisipun warga pasamuwan Fillipi, inggih badhe terus makarya ngantos dumugi wekasan ing dintenipun Sang Kristus,
 5. Wontenipun keyakinan bilih warga pasamuwan Fillipi sami angsal panduman ing sih rahmatipun Gusti,
 6. Tansah kangen dhateng Pasamuwan Fillipi kanthi katresnanipun Gusti.
 7. Saking wosing pandonganipun Rasul Paulus kagem Pasamuwan Fillipi, supados katresnanipun pasamuwan Fillipi saya mindhak-mindhak ing kawruh ingkang leres lan ing sadhengah pangertosan, satemah:
  a. Saged sami milih pundi ingkang sae, supados sami dados resik lan mboten cacat ngajengaken dintenipun Sang Kristus
  b. Sami kapenuhan wohing kaleresan pakaryanipun Gusti Yesus Kristus minangka kamulyan lan pangalembana kagem Allah.

Sumangga kita sami niti priksa kadospundi sesambetan kita sami selaku warga pasamuwan? Lan kadospundi sasambetan kita kaliyan Gusti Allah? Menapa nyambung putus, nyambung putus? Yen butuh nyambung, yen butuhe wis rampung… ya wis. Gusti Allah namung kangge tambel butuh? [SS]

“Apa Aku ana ing atimu? Kangen?”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak