Wong Sugih Kang Kamitegan

4 October 2016

Waosan : Yakobus 5 : 1 – 6 | Pamuji : KPK 134 : 1 – 4
Nats: “Sejatine wus kaprungu panguwuh-uwuh, amarga opahing buruh kang wis padha ngeneni pametuning tegalmu koktahan, pangresulane wong kang padha derep wis kapireng ing talingane Pangeraning sakabehe tumitah” [4]

Umumipun tiyang ingkang sugih tumindak ambeksiya lan nindhes dhateng sesamining gesang. Boten maelu dhateng ngasanes, nggadhahi watak lan sipat adigang, adigung, adiguna, sapa sira sapa ingsun. Nganggep dhateng sesami, langkung-langkung ingkang mlarat, kadosdene barang ingkang tanpa aji. Rumaos saged nindakaken menapa kemawon srana bandhanipun lan boten betah dhateng sinten kemawon. Malah saged ugi rumaos boten betah Allah.

Patrap ingkang mekaten menika lelawanan lan cengkah kaliyan karsanipun Gusti. Pramila Gusti Allah ngengetaken para tiyang sugih ingkang kamitegan:

  1. Dhateng kasangsaran ingkang badhe nempuh piyambakipun, kadhawuhan sami nangis lan sesambat; tegesipun tansah gesang eling lan waspada.
  2. Kasugihanipun sampun bosok sarta sandhanganipun sami kamangsa ing renget, mas lan selakanipun kamangsa ing timbrah; tegesipun bandha donya menika boten langgeng
  3. Timbrahipun badhe memangsa tiyang sugih menika kadosdene latu; tegesipun gesangipun cinadhang ing naraka.
  4. Gusti Allah midhangetaken pasambat lan panguwuhipun buruh ingkang
    opahipun katahan lan pangresulanipun tiyang derep; tegesipun Gusti Allah tansah nggatosaken tiyang-tiyang “alit”.
  5. Gusti Allah mirsani menapa ingkang katindakakendening tiyang sugih ingkang bodho, anggenipun mejahi tiyang ingkang leres ingkang boten saged nglawan dhateng piyambakipun, tegesipun Gusti Allah tansah memihak dhateng ingkang leres lan kaleresan.

Engeta bilih Gusti Allah tansah midhangetaken pasambat lan panguwuhipun tiyang-tiyang ingkang katindes, ingkang diperlakukan tidak adil. Gusti Allah ugi tansah mirsani kados pundi cara ingkang kita angge kangge ngupados lan ngginakaken bandha-donya. Sampun dados tiyang sugih ingkang kamitengan, tiyang sugih ingkang bodho! Mbirata wewatekan ingkang adigang, adigung, adiguna, sapa sira sapa ingsun. [SS]

“Gusti Allah mbelani tiyang miskin lan tiyang kang katindhes.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak