Wantun Njagi Kapitadosan

30 June 2017

Waosan : Galatia 5 : 7 – 12 | Pamuji : KPK 82
Nats: “Biyèn uripmu wis becik. Sapa sing njalari kowé saiki ora manut kersané Gusti Allah? Mesthi dudu Gusti Allah, sing wis nimbali kowé.” [ayat 7 – 8]

Kula lan panjenengan tamtu tepang Ahok, gubernur DKI Jakarta. Tiyang punika kados-kados mboten nggadhahi raos ajrih. Wiwit preman ngantos pejabat ingkang korupsi dipun adhepi kanthi kendel. Ahok wantun tumindak mekaten awit rumaos leres. Tiyang kendel ingkang yakin tansah tumindak leres, mesthi wantun mbrastha sawernining piawon.

Makaten ugi kita dados tiyang Kristen, kita ugi kedah wantun njagi kapitadosan kita. Ing Indonesia, mliginipun ing tanah Jawi, dados tiyang Kristen punika kathah sanget panggodhanipun. Kala-kala kita dipun wastani kapir. Ing papan pedamelan, asring para pimpinan ngojog-ojogi tiyang Kristen supados purun pindah agama kanthi iming-iming jabatan mindhak inggil.

Kados dene waosan kita ing dinten punika kita sami dipun timabli supados kiyat ing kapiotadosan. Caranipun kados pundi, tamtu kita kedah sinau lan sregep maos kitab suci lan nyinau piwulang kita kanthi leres. Menawi kita sampun mangertos kanthi leres bab kekristenan lan kapitadosan kita, kita mesthi lajeng saged njagi kapitadosan kita kanthi kendel. Panggodha ingkang kadosa pundi kemawon saged kita singkiraken.

Lare-lare kita kedah kita wulangi sregep maos kitab suci wiwit alit lan kedah dipun utus kataksasi kanthi sregep. Menawi perlu tiyang sepuh prayogi ngeteraken anak bidhal kataksasi, ugi kedah nyontoni sregep mangabekti lan maos kitab suci. Supados lare-lare nggadhahi kapitadosan ingkang kiyat. Sampun ngantos wonten tiyang sepuh ingkang kuciwa amargi putranipun pindhah agami nalika nikah amargi nalika taksih alit mboten nate dipun wulangi sregep maos kitab suci, sregep ndherek Ibadah Anak lan mboten nate dipun utus ndherek kataksasi kanthi sregep. Sumangga kita sami nuladhani para anak ing griya kita srana tansah sregep maos kitab suci lan sinau bab kekristenan ingkang leres temah lare-lare punika kiyat kapitadosanipun nalika dewasa. [Ari]

“Woh-wohan cebloke ora adoh saka wite.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak