“Wantun Maringi Wekdal dhateng Anak”

28 June 2017

Waosan : Mateus 10 : 5 – 23 | Pamuji : KPK 70
Nats: “Wong rolas mau padha diutus dening Gusti Yesus….” [ayat 5]

Kawontenanipun anak punika saged migunani tumrap tiyang sepuhipun, nalika tiyang sepuh mboten namung purun nggulawenthah anak-anak, nanging ugi maringi kapitadosan/ tanggung jawab lan purun maringi wekdal (kesempatan) dhateng anak-anak kangge mbiyantu tiyang sepuh. Pitados lan maringi wekdal (kesempatan) dhateng anak kangge mbiyantu lan ugi ngembangaken kesagedanipun punika ugi saged nuwuhaken kepercayaan diri anak.

Gusti Yesus tamtu pirsa bab punika. Pramila Panjenenganipun ngutus para rasul kalihwelas ingkang sampun dipun timbali kangge martosaken Keratoning Suwarga dhateng tiyang Israel. Saderengipun kautus, Gusti Yesus nggulawenthah para sekabat. Gusti Yesus maringi panguwaos (ay.1), pitedah (ay.5-14), tantangan (ay.16-18,20-22a) lan ugi kakiyatan/ semangat (ay.19-20,22b-23). Anggenipun Gusti Yesus ngutus para rasul wau, ngetingalaken bilih Gusti Yesus kersa paring wekdal (kesempatan) dhateng para rasul kangge “ngicipi” peladosan ing masyarakat. Punika ugi ngetingalaken bilih Gusti Yesus pitados dhateng para rasul, sinaosa kados pundi mangke asilipun. Ing ngriki ngetingalaken bilih Gusti Yesus punika ngajeni lampahing proses, mboten namung asilipun. Proses kangge para rasul supados saged dados mandiri lan wantun ngayahi peladosan sinaosa kathah tantangan lan pepalangipun.

Menawi Gusti Yesus kersa maringi wekdal (kesempatan) lan pitados dhateng para murid, lajeng kados pundi tumrap kita minangka tiyang sepuh, minangka greja, dhateng anak-putu kita? Greja lan tiyang sepuh, tamtunipun sampun nggulawenthah anak-anak ingkang dipun pitadosaken dening Gusti. Lumatar kataksasi, ibadah anak, mucal ndedonga saderenge nedha, tilem, lsp. Nanging napa Greja/tiyang sepuh sampun wantun maringi wekdal (kesempatan) lan wantun pitados dhateng anak-anak punika supados mbiyantu lan “ngicipi” peladosan ing greja utawi ing brayat kita? Mangga kita maringi wekdal (kesempatan) dhateng anak-anak kita kangge ndherek ing peladosan lan kita pitados dhateng anak-anak kita supados anak-anak saged lan wantun ndherek leladi. Kanthi mekaten anak-anak nggadhahi pengalaman ing peladosan, matemah bilih mangke sampun diwasa lan wancinipun leladi ing pasamuwan, saged nggadhahi kepercayaan diri.[dc]

“Pengalaman menumbuhkan kepercayaan diri.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak