Tresna-Tinresnan

20 March 2017

Waosan : 2 Yokanan 1 : 1 – 13 | Pamuji : KPK 104 : 3
Nats: “Nresnani kuwi tegesé urip manut pepakon-pepakoné Gusti Allah. Lan pepakon sing wis padha kokrungu ing wiwit-wiwitan mula, yakuwi kowé kudu padha tresna-tinresnan.” [ayat 6]

Yokanan ngintun serat menika dhateng Ibu lan para putranipun. Ingkang dipun pikajengaken “Ibu lan para putranipun” menika mbokmenawi satunggaling pasamuwan lan para warganipun. Pasamuwan lan para warganipun kabereg supados sami tresna-tinresnan. Tresna dhateng sesamining manungsa lan sesamining titah, kawiwitan saking lebeting pasamuwan. Raosipun mokal saged tresna dhateng tiyang sanes utawi titah sanes ingkang boten tunggil pitados, menawi kaliyan sesamining warga pasamuwan kemawon boten saged tresna-tinresnan.

Ewasamanten tresna dhateng tiyang lan titah sanesipun boten saged nengga menawi sampun saestu tresna-tinresnan ing antawisipun sesamining warga pasamuwan. Tresna dhateng sesamining warga pasamuwan boten langkung penting tinimbang tresna dhateng tiyang lan titah sanes. Tresna dhateng sesamining warga pasamuwan kedah kalajengaken tresna dhateng tiyang lan titah sanes. Menika kados dene anggen kita tresna dhumateng Allah kedah kita wujudaken anggen kita tresna dhateng sesami. Katresnan ingkang pinunjul ing tengahing pasamuwan dados boten sampurna, malah cacat, menawi boten sinarengan tresna dhateng tiyang lan titah sanesipun. Kosokwangsulipun, kados pundi katresnan dhateng tiyang lan titah sanes saged pinitados menawi dhateng sesamining warga pasamuwan kemawon boten tresna? Kamangka sesamining warga pasamuwan menika sedherek tunggil panesbusan ing Sang Kristus, sedherek tunggil Bapa ing Allah Sang Rama.

Tresna dhateng sesamining warga pasamuwan badhe saged katindakaken menawi kita tansah gesang tetunggilan ing pasamuwan. Dhateng greja boten namung yen pinuju riyadin utawi wonten paladosan sakramen. Dhateng greja boten namung saperlu mangibadah, nanging kedahipun kangge tetunggilan, kabar-kinabaran, kalajengaken komitmen (sedya) tulung-tinulung. Sumangga tansah tetunggilan ing pasamuwan lan kelompok, saling memperhatikan supados kita saged tresna dhateng sedaya titah. [st]

Buktekna tresnamu marang tunggal warga lan kanca!

Renungan Harian

Renungan Harian Anak