Tampa Tinampanana

4 December 2016

Waosan : Rum 15 : 4 – 13 | Pamuji : KPK 105
Nats: “Mulane kowe padha tampa-tinampanana, padha kaya Sang Kristus anggone uga wus nampani kita, kagem kaluhurane Gusti Allah.”[ayat 7]

Ing antawisipun sato kewan ing lebeting wana wonten angger-angger “sapa sing kuwat iku sing menang.” Angger-angger punika pancen prayogi kangge gesangipun kewan, inggih punika lestarinipun anak turunipun kewan kalawau. Krana ingkang kiyat ingkang menang, mila turunipun inggih turunan ingkang unggul. Menawi turunipun mboten unggul (ringkih), saged kemawon kewan kalawau wusananipun cures. Titah ingkang mboten kiyat gesangipun badhe kawon ngadhepi tantanganing jaman lan wusananipun pejah. Mila sawatawis ahli mastani bilih angger-angger kalawau sae lan penting kangge lestarining gesang para kewan, titahipun Gusti. Lajeng kados pundi angger-angger punika menawi dipun trepaken ing antawisipun manungsa?

Ing gesang padintenan sejatosipun kita saged niteni bilih ing sawatawis prekawis, angger-angger “sapa sing kuwat iku sing menang” ugi kelampahan ing antawisipun manungsa. Ujian kangge mlebet sekolah, ujian kangge nyambul damel saged dados contoh bilih ingkang pinter lan kiyat ingkang lulus. Ing babagan perdagangan, sinten ingkang langkung kiyat modalipun ingkang badhe mimpang usahanipun. Beasiswa asring dipun cawisaken kangge ingkang kiyat (pinter), sanes kangge ingkang mboten pinter. Ketingalipun angger-angger KUWAT = MENANG punika pancen adil kangge sedaya titah lan peranganing gesangipun?

Gusti Allah ingkang Maha Suci lan asih -ingkang langkung kiyat tinimbang manungsa- mboten ngagem angger-angger kalawau ing sesambetanipun kaliyan manungsa. Gusti Allah ingkang Maha Agung malah kanthi andhap asor rawuh lan manjalma dados sami kaliyan manungsa ing sarira Gusti Yesus. Angger-angger ingkang dipun agem dening Gusti kangge sedaya titah inggih punika angger-angger katresnan. Gusti ngersakaken sedaya titah punika wilujeng, uwal saking kuwasaning dosa. Mila Rasul Paulus ngemutaken kita “Mulane kowe padha tampan tinampanana, padha kaya Sang Kristus anggone uga wus nampani kita, kagem kaluhurane Gusti Allah.” [DLS]

“Nampeni tiyang sanes minangka sadherek, saestu mbingahaken Allah.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak