Sukur atas Pamarentah

Waosan : 1 Timotius 2 : 1 – 7 | Pamuji : KPK 316
Nats: “… supaya pandonga, panyuwun lan pamuji sokur kasaosna marang Gusti Allah kanggo wong kabèh, kanggo para raja lan para penggedhé,
supaya kita bisa urip klawan ayem lan tentrem, sajroné nindakaké pangibadah marang Allah lan tingkah laku sing bener.” [ayat 1-2]

Umumipun tiyang sami menggalih awon tumrap pamarentah. Ingkang dipun padosi lan dipun jipili namung bab-bab ingkang awon. Temah ingkang dipun raosaken langkung kathah raos kuciwa. Ingkang dipun tindakaken langkung kathah mengkritik, kirang nyengkuyung tumidaking pamarentahan. Ingkang dipun aturaken ing pandonga dhumateng Gusti, kagem pamarentah, namung panyuwun lan panyuwun, boten wonten panuwun sukuripun.

Sanadyan boten sekedhik prekawis awon ingkang dereng saged dipun atasi, nanging wontenipun pamarentah kangge mranata gesang masyarakat lan negari menika wujud pangrimatipun Gusti Allah dhateng sedaya umatipun. Nadyan kadosa pundi kekiranganipun pamarentah, saged dipun gambaraken menawi bangsa lan negari boten wonten pamarentahipun. Tanpa pamarentah, gesanging masyarakat mesthi badhe worsuh ingkang tundhonipun mesthi badhe nuwuhaken kasangsaran lan tebih saking katentreman.

Kejawi saking menika, wontenipun lan pakaryanipun pamarentah taksih mbekta tatananing gesang bebrayan ingkang langkung sae. Mekaten ugi tumrap gesang kamardikaning greja lan kita tiyang-tiyang Kristen. Greja-greja taksih tetep ngadeg jejeg. Kita ugi saged ngecakaken piwulang Kristen ing gesang kita kanthi mardika, nadyan sawatawis winates. Kita taksih saged ngalami gesang ayem tentrem, nadyan kadhang kala wonten pakewet ingkang kita alami awit saking patraping sawatawis golongan ingkang boten remen. Nanging lumantar cawe-cawening pamarentah pakewet menika saged dipun atasi, nadyan mbetahaken wekdal ingkang radi dangu. Menawi tanpa wonten pranataning negari lan pamarentah ingkang mbudidaya lumampahing pranatan menika, saiba saya kathahipun kurban ingkang dhumawah.

Ingkang menika, sumangga kita ugi saos sukur dhateng Gusti atas pamarentah ingkang katetepaken. Raos sukur menika ingkang nuwuhaken raos ayem. [st]

“Pamarentah katetepaken supados wonten gesang ayem tentrem.”

 

Bagikan Entri Ini: