Memoyok Pancaran Air Hidup 9 Juli 2022

Waosan: Jabur 25 : 1 – 10 │Pamuji: KPJ. 334 : 1 – 3
Nats:
‘’Dhuh Allah kawula, kawula pitados dhumateng Paduka, mugi kawula sampun ngantos nandhang wirang; mengsah kawula sampun ngantos sami bingah-bingah margi saking kawula.’’ (Ayat 2b)

Miturut KBBI, memoyok (perundungan/ bully) punika tegesipun: cara lan tumindak ingkang ngangge kekiyatan damel ngancam lan damel ngrisak sesami ingkang langkung ringkih supados purun nuruti punapa ingkang dados pikajengipun. Tumindak memoyok punika asring kedadosan nalika wonten tiyang kathah sami pepanggihan lan sesrawungan kados wonten ing sekolah, greja, pertandingan olahraga, lsp. Tiyang ingkang tumindak memoyok lan tiyang kathah biasanipun sami nggujeng menawi mangertos prekawis punika. Dene kangge tiyang ingkang dipun poyoki saged tuwuh raos mawerni-werni, kangge tiyang ingkang kiyat nampi, punika namung dados prekawis sepele, ananging kangge tiyang ingkang boten saged nampi, memoyok punika saged nuwuhaken prekawis ing babagan psikologis, kados tuwuhing raos ajrih, kuwatos, gething, lsp.

Waosan kita dinten punika mirunggan ing ayat 2 mratelaaken wontenipun raos ajrih saking Prabu Dawud. Ajrih saking mengsah ingkang saged ndadosaken raos kawirangan kangge piyambakipun. Minangka Ratu Israel tamtu piyambakipun nggadhahi tanggel jawab ageng kangge mimpin sedaya bangsa Israel. Ananging swasana politik, sae sacara internal lan eksternal tamtu nuwuhaken satunggal raos kuwatos. Ing satengah kahanan ingkang kados mekaten punika tuwuh kapitadosan Sang Juru Mazmur bilih ingkang saged paring pangayoman ing sadengah kahanan punika inggih namung Gusti Allah pribadi.

Wonten ing swasana pengetan Pekan Anak GKJW tahun punika, sumangga kita sami sesarengan gatosaken anak-anak kita ing sesrawunganipun. Mbok bilih wonten ing antawis anak-anak kita ingkang dados korban bully utawi malah dados pelaku memoyok dhateng kancanipun. Kita sedaya tamtu sarujuk bilih memoyok (bully) punika tumindak salah lan prelu dipun rampungi. Sesrawungan kanthi gegojekan saestu saged nuwuhaken rumaketing kekancan, ananging sampun ngantos memoyok ingkang kedlarung-dlarung ngantos ndadosaken sesami sisah. Minangka tiyang pitados, sumangga nyuwun kakiyatan lan kawicaksanan saking Gusti Allah supados kita saged nggulawentah lan ngrencangi anak-anak kita kanthi sae, supados anak-anak kita katebihaken saking tumindak memoyok. Amin. [ads].

“Rukun gawe santosa, crah mung bubrah wohira; ngestokna sabdeng Gusti, tresna sesami” (KPJ. 357:3)

 

Bagikan Entri Ini: