Hmmmm…Enjos Tenan Renungan Harian 9 Februari 2019

Waosan : Lukas 4 : 42 – 44 | Pamuji : KPJ 399 : 1 – 3
Nats : “Kabeh padha nggondheli Gusti Yesus, supaya aja padha ditilar” [ayat 42]

“Ayem ning Gusti Yesus, lerem aneng Swarga…” menika pethikan KPJ 399:1-
3. Sumangga kita raos-raosaken ing manah tegesipun, ukara baka ukara. Tiyang gesang ing donya punika, punapa kang dipadosi? Arta, kuwasa napa raos ayem? Kathah kang mangsuli bilih sedaya menika badhe sarwa gampang menawi gadhah arta lan kalenggahan. Kathah ugi ingkang ngraosaken gadhah arta l an kelanggahan nanging boten saged sare, lajeng kangge menapa? Mesthinipun gadhah sedaya, inggih arta, inggih kalenggahan, lan raos ayem. Arta lan kalenggahan saged dipun gayuh krana nyambut damel ingkang mempeng. Nanging raos ayem, wonten pundi padosipun?

Sesampunipun ngraosaken gesang sesarengan kaliyan Gusti Yesus sawetawis wekdal, kathah tiyang ingkang ndherekaken Gusti Yesus boten saged nampi kasunyatan dipuntilar Gusti Yesus (ayat 42). Kenging punapa kok kados mekaten? Menawi kita waos bab-bab utawi pasal-pasal sakderengipun kita saged mangertosi kenging punapa tiyang punika madosi Gusti Yesus. Ing pasal 3:15-16, Yesus kang kasebat Sang Kristus punika kagungan kuwasa nglangkungi panguwaosipun Yokanan Pambaptis. Gusti Yesus mbaptis kalawan Roh Suci lan geni. Pasal 4:15,22,32,36 ngetingalaken kathah tiyang sami eram, ngalembana lan ngraosaken kuwaos saha aruming pitembungan kang dipunpangandikakaken Gusti Yesus. Boten namung mekaten, Gusti Yesus ugi kagungan kuwaos ngusir iblis lan nyarasaken kathah tiyang sakit. Dados kawontenan ayem kang sejati dipunraosken tiyang kang nggumantungaken gesangipun dhateng Gusti Yesus, kados dene kang kacariyosaken kala wau. Menawi basa mojokertoan kawontenan ayem punika “saestu hmmmm…. enjos tenan.”

Gesang ingkang nggantungaken kapitadosan dhumateng pitulunganipun Gusti Yesus, dadosaken manah kita ayem. Nanging boten jangkep ayem kita menawi dereng saged kanthi tumemen nglampahi karsanipun Allah ing pigesangan padintenan kadosdene Gusti Yesus ingkang nglampahi sedaya karsanipun Sang Rama, ngantos seda sinalib krana katresnanipun dhateng kita sadaya. Amin. [tes]

“Dhuh Gusti, kula nyuwun ayem”

 

Bagikan Entri Ini: