Aja Gampang Nesu Renungan Harian 7 Juli 2020

Waosan : Roma 1 : 18 – 25  |  Pamuji : KPJ. 292 : 1, 2
Nats:
Amarga sanadyan padha mangerti marang Allah, wong-wong mau ora padha ngluhurake Panjenengane kang jumeneng Allah, utawa ora padha saos sokur marang Panjenengane.” (Ay. 21)

Para tiyang sepuh ingkang kagungan yoga tamtunipun nggadah pengajeng-ajeng bilih ing tembe dinten, yoganipun saged dados tiyang ingkang sae lan kasil ing gesangipun. Boten wonten tiyang sepuh ingkang kepengin yoganipun nandhang kacilakan utawi tumindak awon. Kasunyatan ing gesang, kathah brayat ingkang yoganipun nandhang masalah ingkang dadosaken tiyang sepuhipun duka lan nesu dhateng piyambakipun. Tiyang sepuh ingkang  wicaksana, yoganipun dipun tuturi kanthi sae kangge ngegetaken kalepatan piyambakipun. Nanging tiyang sepuh ingkang keras, badhe nesu-nesu ngantos ngajar kanthi keras dhateng yoganipun awit sampun tumindak awon dan damel isin tiyang sepuhipun.

Ing waosan kita Rasul Paulus ngengetaken dhateng pasamuan Roma ingkang gesangipun sampun blasar, tebih saking Gusti Allah. Kawontenaning pasamuan Rom sanadyan sami wanuh dhateng Gusti, nyatanipun boten nate ngluhuraken asmanipun Gusti sarta saos sokur dhateng Gusti. Kawontenan pasamuan ing Rum gesang wonten ing pepeteng. Karana punika Gusti Allah badhe ngukum dhateng tiyang fasik, tiyang duraka, tiyang blasar lan tebih saking Gusti Allah. Paukumanipun Gusti Allah punika pati. “… wong kang padha nglakoni kaya mangkono mau pantes kapatrapan ing paukuman pati,…” (Ay. 32). Semanten kategesanipun Gusti Allah ngukum kangge tiyang ingkang kebak ing dosa lan boten purun mratobat.

Yoga kita kadang ugi damel lepat lan tumindak awon dhateng kita, tiyang sepuhipun. Lajeng kados pundi sikap kita ngadepi perkawis punika? Punapa kita badhe nesu? Punapa kita saged wicaksana anggenipun paring pitutur dhateng yoga kita? Yoga punika berkah saking Gusti, bilih wonten tumindak gesangipun ingkang lepat, mangga kita minangka tiyang sepuh tansah ngengetaken kanthi sae, boten dadosaken semplahing manah yoga kita. Pangatag lan pitutur kita kedah saged ngrubah sikap lan tumindak yoga kita ingkang awon dados sae. Karana punika sampun nesu-nesu rumiyin, mangga pados cara ingkang sae kangge gulawentah dhateng para yoga kita. (AR).

“Tuladha tiyang sepuh ingkang sae dhateng yoganipun dadosaken kasaenan yoga ing tembe dinten”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •