Milih Ndherek Gusti Yesus Renungan Harian 7 Juli 2018

7 July 2018

Waosan: Mateus 8:18-22  I  Pamuji: KPK 71:1,2
Nats:
“Nanging Gusti Yesus ngandika: “Kowe melua Aku, dene wong mati cikben padha ngubur wong mati.” (Ay 22)

Wonten ing pigesanganipun, manungsa nggadhahi warni-warni pilihan. Bab gesang sesarengan kaliyan sesami, bab nyekapi kabetahanipun, bab kapitadosan lan sakpanunggalanipun. Manungsa ugi gadhah pilihan bab ndherek Gusti Yesus. Menika perkawis ingkang boten gampil. Ndherek Gusti Yesus boten namun pilihan nanging ugi timbalan. Kados dene Gusti Yesus sampun milih kita dados umat ingkang dipun tresnani, sampun sakmestinipun kita pitados lan ndherek Gusti Yesus kanthi tanggeljawab manggul salib.

Gusti Yesus ngandika kanthi teges bilih sinten kemawon ingkang mboten purun mikul salib, mboten pantes dados muridipun. Kita kedah mbikak manah kita lan masrahaken gesang kita wonten ing rancanganipun Gusti ingkang endah. Sanadyan awrat, kita kedah pitados bilih Gusti Yesus badhe mitulungi kita.

Wonten ing waosan kita menika kasebataken bab “Putraning Manungsa”. Nalika Gusti Yesus ngandika bilih Panjenenganipun Putraning Manungsa, Panjenenganipun ngetingalaken kamanungsanipun. Gusti kersa negesaken dene Panjenganipun badhe nandhang sangsara lan seda sinalib kangge kawilujenganipun sedaya manungsa. Ngraosaken mendah katresnanipun dhateng manungsa,kita saged mantebaken kapitadosan kita dados pandherekipun Gusti ngantos salami-laminya. Wonten ing ayat 22 kita saged mangertosi bilih nguburaken tiyang pejah kanthi leres miturut tradisi Yahudi mujudaken tanggeljawab ingkang wigati sanget. Sanadyanta makaten, ndherek Gusti Yesus langkung utami tinimbang perkawis menika.

Pigesangan ingkang awrat ingkang samenika kita lampahi boten saged katandhingaken kaliyan berkah, kawilujengan lan kamulyan ingkang badhe kita tampi ing saklawase pigesangan kita. Yen ing samangke kita boten saged mangertosi menapa ingkang badhe kelampahan wonten ing pigesangan kita, kita kedah tetep ndedonga, boten gampil semplah, lan pitados marang sedaya katetepanipun Gusti Yesus piyambak. Sanadyan kathah pilihan, sumangga kita tetep setya milih ndherek Gusti Yesus kanthi purun mirengaken sedaya pitedahipun lan nglampahi kanthi tulus wonten ing pigesangan kita piyambak-piyambak. Amin (GRA)

 “Ndherek Gusti mboten rugi, sumangga kita manteb’aken kapitadosan kita wonten ing Panjenganipun”

 

Renungan Harian

Renungan Harian Anak