Sedaya Mokal! Renungan Harian 7 Februari 2019

Waosan : Lelakone Para Rasul 9 : 19b – 25 | Pamuji : KPJ 118
Nats : “Nanging ing wayah bengi banjur disambut dening para siswane kaudhunake saka ing baluwartining kutha kawadhahan ing kranjang” [ayat 25]

Putra kekasih Mbah Jono ical wartos sampun langkung 30 tahun. Brayat sampun nganggep putra punika seda. Setunggal dinten wonten pesen saking Facebook lantaran putrinipun, ingkang nyuwun pirsa punapa leres piyambakipun brayatipun Mbah Jono. Saking ngriku lajeng wonten komunikasi lan paring pawartos bilih putra ingkang dipunanggep ical taksih sugeng, sampun krama lan gadhah putra. Piyambakipun badhe wangsul saking Papua dhateng Jawa bulan Desember.

30 tahun punika tamtu sanes wekdal ingkang singkat. Nanging lantaran teknologi, Gusti ngersakaken rancangan endah kagem brayatipun mbah Jono.

Rancanganipun Gusti ingkang endah menika ugi karaosaken dening Paulus ing waosan kita menika. Wonten perkawis-perkawis wigati makaten:

  1. Saulus, ing waosan punika nembe kemawon mratobat. Bilih ing kepengker piyambakipun ingkang numpesi pandherekipun  Gusti, sakpunika malah martosaken bab Gusti Yesus Sang Mesih. Kahanan punika ndadosaken tiyang Yahudi getem-getem badhe mejahi Saulus. Sedaya perkawis dipunupadi supados Saulus saged dipuncepeng. Kori kajagi, nanging Gusti ngutus para siswa ngluwari Saulus kawadhahan kranjang miyos tembok kitha. Kagem Gusti mboten wonten ingkang mokal, senadyan ketingal buntu nanging mesthi wonten margi.
  2. Saulus mratobat lan saestu nindakaken pakaryanipun Gusti, tamtu Gusti mboten negakaken malah mbikak margi ingkang mboten kanyana-nyana. Menawi tiyang pitados gadhahi krenteg tumemen, saestu nindakaken pakaryanipun Gusti, mesthi Gusti mbikak korining margi kabisanan lan pangluwaran.

Menika kados ingkang dipun ungelaken Sari Simorangkir ing salah satunggaling lagu makaten:
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkatdandipulihkan-Nya”

Gesang ndherek Gusti punika awrat, nanging langkung awrat gesang nyingkur Gusti. Ing gesang ndherek Gusti, senadyan mengsah kathah kadosdene Saulus ingkang
kakepung ing kitha Damsyik, Gusti kuwaos mbikak korining pangluwaran ingkang katingal mokal. Kosokwangsulipun, menawi gesang nyingkur Gusti, ketingalipun endah lan tanpa goda. Nanging punika namung sedhela awit gesang ingkang nyingkur Gusti bakal muspra. Amin. [Sv]

“Kagem Gusti sedaya mokal”

 

Bagikan Entri Ini: