Tansah Siyaga Pancaran Air Hidup 7 Agustus 2022

Waosan: Lukas 12 : 32 – 40 | Pamuji: KPJ. 197 : 1, 2
Nats:
“Mulane kowe kabeh padha tansah rumantia, awit rawuhe Putraning Manungsa iku ing wektu kang ora koknyana.” (Ayat 40)

Nggladi dhiri punika minangka prekawis ingkang awrat kangge para atlet punapa mawon. Karana sak lebeting gladen punika para atlet kedah ajeg lan jagi raganipun tansah tanggon sak derengipun tetandingan. Para atlet punika kedah ajeg kangge latihan, ajeg kangge ngaso, ajeg anggenipun neda, lan kathah malih prekawis ingkang dipun jagi supados raganipun mboten lungkrah. 

Gusti Yesus ugi paring piwulang kangge para sakabatipun supados tansah siyaga mapag dintenipun Gusti. Dintenipun Gusti punika kelampahan sak wanci-wanci mboten saged dipun titi priksa kapan wancinipun. Senajan para sakabat punika tiyang yang sampun dipun sucekaken, nanging tetep kedah siyaga kangge mapag dintenipun Gusti. Dipun gambaraken dintenipun Gusti badhe kelampahan kados maling ingkang nglimpe dhumateng kurbanipun. Bilih ingkang nggadhah griya taksih dereng sare tamtu maling punika mboten lumebet ing griya, nanging bilih ingkang gadhah griya mboten siyaga tamtu sedaya banda donyanipun badhe dipun pendhet. 

Peladosanipun GKJW punika kedah katindakaken punapa mawon kawontenan ing pasamuan, sae wonten ing swasana sedih utawi bingah. Papan peladosan ingkang sumebar ing sak indengipun Jawi Wetan gegandhengan kaliyan sedaya prekawis ingkang kedah katempuh. Setunggal conto wontening peladosan inggih punika nalika bencana alam. Bencana alam kados banjir saged dipun alami pasamuan-pasamuan sae wontening dusun utawi kitha, lindu ugi asring dipun raosaken dening pasamuan wontening pesisir sisih kidul pulo Jawi, gunung mbledhos ugi asring dipun alami dening pasamuan ingkang mapan wonten perenganipun redi-redi, lan katah malih bebaya ingkang saged katempuh ing pasamuan.  

Sedaya prekawis wontening peladosan punika dadosaken GKJW kedah siyaga lan nggadahi cara supados saged uwal saking bebaya kalawau. Bebaya saged kelampahan kapan kemawon wedhalipun nanging kababaring asmanipun Gusti kedah tetep dipun lampahi. Karana punika tansah tulung tinulung lan paring pambyantu kedah dipun lampahi dening sedaya warganipun pasamuwan. Sumangga tansah galdi dhiri, nunggilaken manah, gotong royong, lan paring pambiyantu antawisipun sedaya warga GKJW, supados asma-Nipun tansah kamulyaaken ing jagad punika. Amin. [DKR].

“Neng segara nggawa jala, ayo siyaga bantu kadang sedaya”

 

Bagikan Entri Ini: