Barter Iman Renungan Harian 6 Januari 2018

Waosan : Lukas 5: 1-11 | Pamuji: KPJ 114: 1, 2
Nats: “Sawise minggirake praune, banjur padha ninggal samubarang kabeh sarta ndherekake Gusti Yesus ” (ay.11)

Barter dados salah satunggaling cara alat tukar utawi dol tinuku barang. Senadyan sampun wonten arta, cara barter punika taksih dipunginaaken  dening saperangan wilayah ing nagari kita. Sinten ingkang badhe barter, langkung rumiyin nyawisaken barang-barang asil panen, asil laut ingkang badhe dipunbarter kaliyan barang lintunipun. Umumipun barang punika badhe dipunbarter kaliyan barang ingkang dipunbetahaken. Conto, ulam setunggal dipunbarter kaliyan janganan limang unting. Ulam, janganan, daging dipunbarter kaliyan rasukan.

Minangka nelayan, Simon Petrus lan rencang-rencangipun tamtu sampun mangertos tanda-tanda alam ing seganten. Kapan ulam medal, kapan ombak ageng, arah angin lsp. Tamtu sampun mangertos menawi wanci punika laip ulam. Karana kabetahan, Simon Petrus sakanca tetep pados ulam ,ananging mboten pikantuk asil punapa-punapa.Salajengipun Gusti Yesus dhawuh, supados Simon Petrus sakanca dhateng seganten pados ulam malih. Pranyata Simon Petrus sakanca pikantuk ulam kathah ngantos sami sumlengeren. Ingkang ngeramaken, Simon Petrus sakanca lajeng nindaaken “barter”, kanthi nilar sedaya perkawis kangge ndherek tindake Gusti Yesus.

Sacara kamanungsan barter ingkang dipuntindaaken Simon Petrus sakanca punika rugi, mboten sebandhing. Punapa ingkang dados pituwasipun? Kados pundi kaliyan brayatipun ingkang dipuntilar? Ananging miturut Simon Petrus sakanca barter punika dados pilihan ingkang sae sadangunipun gesang. Pancen kados-kados kecalan, ananging sejatosipun malah pikantuk perkawis ingkang utami wonten ing pigesangan.

Saking reraosan punika kita dipunemutaken supados ngati-ati,lan njagi iman kapitadosan. Iman dhumateng Gusti Yesus Kristus mboten saged dipunbarter kaliyan punapa kemawon. Pancen, kados-kados kita mboten gadhah punapa-punapa, ananging sejatosipun kita nggadhahi karahayon saha gesang ayem tentrem ingkang sejati. Kosok wangsulipun wekdal kita nilar Gusti, kados-kados kita gadhah sedaya isining donya, ananging sejatosipun kita kelangan barang aji, inggih punika kawilujengan wujud peparinge Gusti. [PKS]

„Aja barter iman yen ora gelem kelangan urip langgeng“

 

Bagikan Entri Ini: