Wantun Martosaken Pangandikaning Gusti Renungan Harian 6 April 2018

6 April 2018

Waosan : Lelakone Para Rasul 4: 23 – 31 | Pamuji : KPK 91: 1, 2
Nats:
“……..  Paduka mugi sami kaparingana kekendelan ing bab martosaken pangandika Paduka” [ayat 29]

Ing Pahargyan Natal taun 2017 kepengker  wonten greja kula ngawontenaken swasana ingkang benten, mliginipun kangge para lare remaja. Sedaya remaja wajib ngapalaken ayat Alkitab ing basa Jawi. Saged dipun bayangaken bilih sedaya remaja mesthi kawratan anggenipun nglampahi swasana punika. Wonten ingkang ajrih, rumaos mboten saged, ngantos mboten purun nindakaken tugas. Ananging kanthi sabar para pamong maringi semangat  supados para remaja mboten ajrih lan gampil putus asa.  Asilipun kathah warga ingkang remen karana para remaja purun sinau martosaken Sabdanipun Gusti mawi basa Jawi, wantun senadyan ta taksih enem.

Mekaten ugi swasana ingkang kagambaraken ing waosan kita dinten punika. Nalika Rasul Petrus kaliyan Rasul Yokanan manggihi mitra-mitranipun lan nyariosaken bab ingkang sampun kalampahan, tumrap tiyang pitados ing kitha Yerusalem, sadaya ingkang mirengaken lajeng kuwatos ing manahipun. Sadaya lajeng nyenyuwun pitulunganipun Gusti supados maringi kekendelan ing manahipun. Roh Suci makarya ndadosaken para tiyang pitados mboten kuwatos malih senadyan to badhe tansah ngadhepi bebaya  ing salebeting gesang ndherek Gusti Yesus. Pandonga ingkang saestu dipun suwun punika saged nuwuhaken kekendelan martosaken Sabdanipun Gusti.

Lumantar waosan punika, kita saged sinau malih bab Sabdanipun Gusti ing salebeting gesang kita. Mbokmenawi kita pancen sampun sepuh, artosipun sampun kathah pengalaman ingkang kita lampahi ing gesang kita. Sanadyanta makaten nalika kita ngadhepi pambengan gesang ingkang nantang supados kita wantun martosaken Pangandikaning Gusti, purun sinau bab Sabdanipun Gusti lan nyenyuwun Roh Suci saking Gusti kita badhe ngalami kados para remaja kalawau ingkang ajrih ing wiwitan nanging salajengipun purun lan wantun. Sumangga kita wantun dados pandherekipun Gusti. Amin [Noevhi]

“Payo maju, ja giris atimu. Marga Gusti nganthi sapurugmu”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak