Gusti Sampun Judheg? Renungan Harian 5 Juni 2018

5 June 2018

Waosan : Pangentasan16:27–36  |   Pamuji : KPJ.106
Nats:
“Nganti bésok apa anggonira padha ora gelem netepi préntah lan angger-anggeringSun?” (ay. 28b)

Sawetawis tiyang ngetrepaken tembung “judheg” punika menawi saweg cangkriman. Dados ing mriki “judheg” punika tegesipun sami kaliyan “katog”, nyerah amargi boten saget mbedhèk cangkriman. Kejawi punika, ugi wonten sawetawis tiyang ingkang ngagem tembung “judheg” punika kanggé nggambaraken bilih piyambakipun saweg bingung ngadhepi reribet utawi masalah ing gesangipun. Saking mriki kita saget mangertos bilih tembung “judheg” punika tegesipun : boten saget manggihaken wangsulan tumrap punapa ingkang saweg dipun adhepi, nging saget dipun papanaken ing kawontenan ingkang bènten (contonipun kalawau cangkriman lan reribet).

Dhawuhipun Gusti Allah lumantar nabi Musa, “Nganti bésok apa anggonira padha ora gelem netepi préntah lan angger-anggeringSun ?” punapa punika nedahaken bilih Gusti Allah sampun judheg ngadhepi tiyang-tiyang Israel ingkang tansah mbegudul ?  Nging, mila ta Gusti Allah judheg ?

Tamtu, Gusti Allah boten judheg. Awit boten wonten prekawis ingkang mokal kagem Panjenenganipun. Dhawuhipun Gusti Allah lumantar nabi Musa punika èstunipun satunggal pepènget sarta pitedah bilih Panjenenganipun karsa paring wekdal supados umat purun mratobat, gesang mituhu ing karsaNipun.

Dhawuhipun Gusti Allah lumantar nabi Musa punika ugi kanggé sedaya umat kagungaNipun. Dhawuh punika minangka pepènget supados kita tansah purun mujudaken gesang condhong kaliyan karsanNipun. Gusti karsa paring wekdal supados kita gesang ingkang mituhu dhumateng karsaNipun.

Leres, sedaya punika pancèn sanès prekawis ingkang gampil. Awit gesang kita kebak ing karingkihan lan kekirangan. Mila sampun sa’mesthinipun kita tansah nyuwun pitulungan lan ngendelaken Gusti wonten ing anggèn kita sami ngudi kawujuding gesang mituhu dhumateng karsaNipun. Kita pitados, menawi Gusti ngersakaken, tamtu Gusti piyambak ingkang paring pitulungan. [wn]

 Ora ana barang kang mokal tumrap wong kang kumandel.(Markus 9: 23b)

Renungan Harian

Renungan Harian Anak