Sumbering Kabingahan Renungan Harian 5 Januari 2019

Bacaan : Yeremia 31 : 7 – 14  | Pujian : KPK 157
Nats“Ingsun bakal nyantuni rudatine dadi kabungahan, nglipur lan mbungahake wong-wong iku sawise padha nandhang prihatin.” [Ayat 13b]

Ing zaman samangke, kathah warna-warni pilihan supados manungsa saged ngraosaken kabingahan. Ingkang dados perkawisipun menapa sedaya manungsa sampun milih margi ingkang leres? Menapa pilihan menika leres miturut Gusti Allah? Gesangipun tiyang Kristen wonten ing satunggaling patunggilan tamtunipun mbetahaken tiyang sanes lan dipun betahaken kaliyan tiyang sanes. Wonten ing kasisahan lan awrating gesang ingkang dipun raosaken sadherek kita, menapa ingkang saged kita tindakaken? Wonten ingkang sami saged ngraosaken kasedihan lan kekiranganipun tiyang sanes lan ndedonga. Wonten ugi ingkang paring pitulungan arupi tenaga, arta lan barang lintunipun. Ing sisih sanes nggih wonten tiyang ingkang “cuek” mboten preduli kaliyan kawontenanipun tiyang sanes.

Yeremia paring gegambaran bab pangluwaran enggal nalika Gusti Allah nuntun umat ingkang dipun tresnani dhumateng negeri Kanaan. Umat Allah dipun pulihaken lan sedaya menika saged nampi berkah. Prajanjianipun Gusti Allah dhumateng para leluhuripun umat Israel, dipun jangkepi. Kabingahan menika mawujud wonten ing gesang sesarengan ingkang sampun dipun luwari saking kaprihatosan lan ajrihing manah. Sedaya kaprihatosan lan awrating gesang umat Israel kala rumiyin lan kita ing samangke ndadosaken kita saged mangertos bilih manggul salibing Gusti menika mboten gampil, ananging sedaya menika inggih kagem kasaenan kita.

Ing sedaya ingkang kita raosaken ing pigesangan kita, menapa kita saged kanthi saestu pitados dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos? Mboten nilar Gusti Allah selaminipun kita ndherek Gusti. Kita mboten saged mangertos kanthi cetha menapa ingkang badhe kita lampahi ing gesang saklajengipun. Nangging, setunggal ingkang tamtu inggih namung Gusti Allah Sumbering kabingahan lan gesang sejatos kita. Kados dene umat Israel ingkang dipun luwari dan dipun tuntun ing sedayanipun, mekaten ugi kita ing samangke. Sumangga kita tetep setya tuhu anggen kita milih margi ingkang miturut karsanipun Gusti Yesus. Sanadyan awrat, kanthi manah bingah sumangga kita lampahi. Amin [GRA]

“Gesang ingkang setia ndadosaken kita manggihaken pakaryanipun Allah”

 

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •