Dadi Pepadhang Renungan Harian 4 Mei 2018

4 May 2018

Waosan : Yesaya 42: 5-9  I Pamuji: KPJ. 104
Nats:
“Ingsun iki, Yehuwah, wus nimbali sira supaya ngundhangake kaslametan, wus ngasta tanganira; Ingsun wus ndhapuk sira lan maringake sira dadi prajanjian tumrap umat manungsa, dadi pepadhang tumprap para bangsa.“ [ay 6]

Ing tahun 1879 wulan oktober tanggal 22,  Thomas Alva Edison saged nyipta pepadhang saking bola lampu utawi lampu pijar. Penelitianipun mboten gampil, kirang langkung kaping 9955 saweg kepanggih bahan-bahan ingkang saged nyunaraken pepadhang. Sesarengan kaliyan perkembangan jaman penemuan punika ngubah donya dene senaosa wanci dalu nanging tiyang taksih saged ngraosaken padhang. Napa malih wonten ing kitha metropolitan, sedaya panggenan kathah ingkang dipun padhangi. Mila sintena kemawon mboten bingung malih menawi badhe tindak dhateng pundi-pundi panggenan. Karana pepadhang punika tiyang lajeng saged mirsani punapa ingkang dipun adhepi, lan saged nindaaken padamelan langkung sae. Saged kita bayangaken bilih mboten wonten pepadhang. Donya badhe morat-marit lan mboten saged katata kanthi prayogi.

Pepadhang mboten namung perkawis sunaripun lampu utawi srengenge, ananging diri kita sejatosipun inggih minangka pepadhang. Tegesipun gesanging tiyang pitados kedah nyunaraken kasaean wonten ing pundi kemawon, nuntun tiyang kesasar dhateng margi ingkang leres. Ingkang wonten ing pepeteng saged nampi cahyaning kabecikan saking diri kita, matemah karahayon ugi kantentreman tansah karaosaken, gesang ing alam donya sayuk rukun, perkawis-perkawis awon saged kabikak amargi pepadhang ingkang kiat sanget.

Nuwuhaken gesang ingkang nyunaraken pepadhang tamtunipun karaos mboten gampil, napa malih panggodha kathah sanget lan saged nyeret kita dhateng ing pepeteng. Ananging tiyang pitados kedah tansah ngupadi lan nyaketi sumbering pepadhang nggih punika Gusti Yesus Kristus, matemah saged nyunaraken cahyaning pepadhang kagem tiyang sanes langkung-langkung kagem bangsa negari kita. Gusti piyambak ingkang ndhapuk kita dados pepadhang, Gusti ugi paring kekiyatan kagem kita nyunaraken pepadhang. Amin [ven]

„Bocah Bagus Anakku Lanang, Ojo Wedi,… Dadio Pepadhangé Dalan,
Ora Kendhat Anggonku Ngengudhang, Duh Bocah Bagus Anakku Lanang“

Renungan Harian

Renungan Harian Anak