Dewa Ngaglang Jagad Renungan Harian 4 Desember 2017

Waosan : Mikha 4 : 1 – 5 | Pamuji : KPK 130 : 2, 3
Nats: “Saben bangsa ing bumi iki nyembah lan ngabekti marang déwané. Nanging kita bakal ngabekti marang Pangéran, Allah kita ing salawasé.” [ayat 2]

Ing jaman samangke menika kathah dewa ingkang nawani pekareman lan pemarem dhateng sedaya tiyang ingkang sami ngrasuk agami. Rupinipun dewa menika warni-warni. Wonten ingkang arupi padamelan, arupi arta, arupi bandha donya, arupi papan pariwisata, narkoba, minuman alkohol, teknologi informasi, lsp. Kathah tiyang agami ingkang kepencut lan ngabekti dhateng para “dewa” menika. Temah kathah ingkang boten ngabekti dhumateng Gusti ing papan pangibadah (greja utawi griya). Kathah ingkang langkung nengenaken padamelan, pados arta/ bandha, dolan, lsp. tinimbang ngabekti dhumateng Gusti.

Nabi Mikha meca bilih ing jaman wekasan samangke badhe kathah bangsa lan suku bangsa ingkang badhe sowan ngabekti dhumateng Gusti Allah. Kathah tiyang ingkang sowan mangabekti dhumateng Allah sami nampi pitedah saking pangandikanipun Allah, temah nyumerepi margi ingkang kedah dipun lampahi. Pramila saking menika, para bangsa lan suku bangsa menika tetekat badhe tetep ngabekti dhumateng Gusti Allah ing salaminipun, nadyan kathah ugi bangsa utawi tiyang ingkang ngabekti dhateng para dewa.

Kala wingi kita tamtu sowan mangabekti dhumateng Gusti Allah ing Padalemanipun, ing greja. Tamtu kita sampun mirengaken lan nampi dhawuh pangandikanipun Allah lan pitedah bab margi ingkang kedah kita lampahi. Pangandikanipun Allah lan pitedah menika boten namung kawartosaken ing greja, dinten Minggu kemawon, nanging malah saben dinten ing sadhengah papan lan mawi sarana warni-warni kita taksih saged nampi pangandikanipun Allah lan pitedah ingkang kedah kita lampahi. Saking ngriku tamtunipun samangke kita sampun mangertos menggah margi lan tumindak ingkang kedah kita lampahi.

Pramila, samangke sumangga kita tetekat tansah ngabekti namung dhumateng Gusti Allah. Para dewa sesembahanipun tiyang kathah sanesipun, mangga kita singkiri. Srana nglampahi margi pitedah pangandikanipun Allah, kita nyawisaken dhiri methuk rawuhipun Gusti Yesus. [st]

“Ati-ati, para dewa padha nganglang jagad!”

 

Bagikan Entri Ini: