Pandonga kangge Pangarsaning Pasamuwan Pancaran Air Hidup 31 Agustus 2022

Waosan: Yesaya 57 : 14 – 21 ǀ Pamuji: KPJ. 346A : 1, 2
Nats: “Amarga Ingsun ora bakal padudon ing salawase, lan ora bakal terus duka, supaya semangate wong aja nganti lemes lesu ana ing ngarsaningSun, mangka iya Ingsun kang nitahake napasing urip.” (Ayat 16) 

Dauran Pinitua lan Diaken taun 2022 punika dados tanda bilih kawontenanipun greja punika dinamis. Wonten pinitua lan diaken ingkang lereh, nanging ugi wonten pinitua lan diaken wajah-wajah baru ingkang gentosi lan nglajengaken peladosan ing pasamuwan. Kanggene para warga, Majelis Pasamuwan punika saged tumemen makarya lan lelados, setya ing tanggel jawabipun, saha andhap asor minangka peladosipun Gusti. Karana punika katah warga pasamuwan ingkang ngajeng-ajeng supados Majelising Pasamuan punika saged dados tuladha ing salebeting gesangipun sae pitutur, sikap, lan tumindakipun. Mila saestu kuciwanipun manahipun warga bilih wonten anggota Majelising Pasamuwan ingkang tumindak dosa lan tebih saking Gusti.

Ing waosan kita dinten punika, Nabi Yesaya kautus dening Gusti Allah kangge ngengetaken para pangarsaning bangsa Israel ingkang sampun nyimpang saking margining Gusti. Awit para pangarsa punika sami nyembah dhateng brahala kados Baal, Asytoret, dewa Molokh. Para pangarsa punika rumaos sampun bener lan tumindak saleh, piyambakipun boten ngrumaosi bilih nyembah brahala punika badhe nuwuhaken paukuman saking Gusti Allah. Karana tumindak dosa para pangarsa Israel punika, kawontenanipun umat Israel ugi dawah ing dosa. Gusti Allah badhe paring paukuman bilih kekalihipun boten purun mratobat. Kosokwangsulipun kangge para pangarsa lan umat Israel ingkang nelangsani dosanipun lan mratobat, Gusti Allah karsa paring pangapunten lan kawilujengan.

Dados pangarsa/ majelising pasamuwan punika boten gampil, karana piyambakipun kedah nindakaken tugas lan tanggel jawabipun lelados ing pasamuwan. Piyambakipun kedah mbagi wekdal kangge brayat, pandamelan, lan peladosan. Karana punika, mangga kita tansah atur pandonga kangge para pangarsaning pasamuwan supados sedaya ingkang dipun tindakaken saged dados berkah kangge pasamuwan. Kita dedonga nyuwunaken kakiyatan, kawicaksanan, kasetyan dhumateng Gusti Allah, supados para pangarsaning pasamuan punika saged ngayahi sedaya tugas lan tanggel jawabipun ngantos purna dauripun. Sumangga kita dados warga ingkang purun ndedonga kangge para pangarsaning pasamuwan sarta nyengkuyung ing bot repoting pasamuwanipun Gusti. Amin. [AR].

“Pandonga warga ingkang tulus kangge para pangarsaning pasamuwan nuwuhaken kakiyatan lan katentremaning pasamuwan”

 

Bagikan Entri Ini: