Mlampah tanpa Ajrih Pancaran Air Hidup 1 September 2022

Waosan: Filipi 2 : 25 – 30 | Pamuji: KPJ. 446
Nats:
“Marga saka ayahane Sang Kristus dheweke meh tinggal donya lan ngetohake nyawane kanggo ngganepi apa kang isih kurang sajroning anggonmu padha leladi marang aku.” (Ayat 30)

“FirmanMu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau disisiku, dan tak kan ku takut asal Kau didekatku, besertaku selamanya”. Kidung pujian “FirmanMu Pelita Bagi Kakiku” punika mesthi sampun asring kita mirengaken. Saking pujian punika kita saged nggadahi pamanggih bilih sabda pangandikanipun Gusti punika dipun umpamiaken diyan utawi pelita. Diyan ing adat Yahudi dados barang ingkang wajib wonten ing Kemah Suci. Diyan ugi dados pepadhang kados obor nalika tiyang-tiyang Yahudi mlampah ing wayah dalu. Dalu ingkang peteng ndadoskan ajrih, pramila diyan punika dipun betahaken supados mboten ajrih malih nalika mlampah.

Nglampahi gesang ingkang kebak bebaya punika dipun lampahi kaliyan Epafroditus. Piyambakipun nalika semanten dados utusan saking pasamuwan Filipi kagem ngrencangi peladosanipun Paulus, mliginipun nalika Paulus ing pakunjaran Roma. Saking ayat 30, kita saged mangertos bilih Epafroditus mboten ajrih lelados. Piyambakipun ngayahi peladosan kanthi totalitas. Paulus nedhahaken anggenipun Epafroditus lelados piyambakipun meh tilar donya. Kenging punapa Epafroditus wantun lelados senadyan kebak bebaya? Wangsulanipun namung setunggal, karana Epafroditus mlampah ing pepadhanging sabda-Nipun Gusti Allah. Epafroditus ngupadi kados pundi piyambakipun tansah celak kaliyan karsanipun Gusti lan lampahipun saged kalajengaken. Saking bab punika, kita saged mangertos tiyang ingkang mlampah wonten ing salebeting pepadhang sabdaNipun Gusti saged nindakaken prekawis ingkang saestu ageng lan ndadosaken kita gumun.

Saking Epafroditus kita saged ninggali bilih salah sawijining prekawis ingkang ageng lan saged ndadosaken kita gumun inggih punika nalika sabdaNipun Gusti dados pepadhang anggen kita mlampah lan lelados. Lumantar sabdaNipun Gusti, kita mangertos punapa ingkang leres lan kedah kita lampahi. SabdaNipun Gusti ndadosaken lampah peladosan kita langkung sae, kebak, lan mboten ajrih kaliyan bebaya. Kados dene Epafroditus ingkang mboten ngantos seda senadyan nandang gerah ingkang awrat. Tiyang ingkang sampun mlampah ing margi ingkang padhang lan ndadosaken sabdaNipun Gusti pepadhang, Gusti tamtu mboten negaaken. Amin. [GW].

“Sajroning ginodha, sabdanipun Allah ngiyatken tansah”

 

Bagikan Entri Ini: