Dados Rencang Damelipun Allah Renungan Harian 30 Mei 2018

30 May 2018

Waosan: Yesaya 62:1-5 I Pamuji: KPJ. 346a: 1,3
Nats:
“…lan kayadene bungahing atine penganten lanang ndeleng penganten wadon, mangkono uga Gusti Allahmu bakal rena ing panggalih marga saka kowe.“ (Ayat 5b)

Tembung “restorasi” nggadhai pangertosan mangsulaken kahanan kadosdene saderengipun. Menika kados lelampahan gesangipun bangsa Israel. Sesambetan ingkang saweg pedot kaliyan Allah kaliyan bangsa Israel, kasambung malih lumantar krenteg kang kawangun dening Allah piyambak. Sesambetan punika kagambaraken kadosdene penganten kakung nampeni penganten putri ingkang saweg pinisah krana dosa. Gambaran punika ugi nedahaken dumateng kita bilih Allah ingkang miwiti paring pangapunten lan saged nampi malih para tiyang dosa supados saged nglajengaken gesang enggal peparinge Gusti Allah.

Tumrap kita ingkang sampun nampeni rancangan “restorasi” saking Allah, punapa ingkang badhe kita tindakaken kangge nglajengaken gesang peparinge “penganten kakung” punika? Tamtu kita ngupadi karsanipun Allah dan tansah mbudidaya saged ngetrapaken ing gesang saben dintenipun. Gusti Allah sampun miwiti lan tamtu ugi tansah paring panganthi dumateng lampahing gesang para “penganten putri” lumantar kekiyatan saking Sang Roh Suci. Kita asring rumaos boten kagungan daya lan kaprigelan nyuwantenaten katresnanipun Gusti dumateng sesami. Rumaos kawon kaliyan kahanan lan kekiyatan donya. Kita kedah tansah enget bilih kita punika rencang damelipun Allah ingkang nglajengaken pakaryan saenipun Allah wonten ing lampahing gesang kita.

Kadosdene tembang utawi lagu ingkang saged dipun pirengaken tiyang kathah, boten “nglenyom utawi fals”. Tiyang ingkang mirengaken saged methik pangertosan ingkang sae. Ananging menawi tembang utawi lagu punika boten saged kapirengaken krana “nglenyom utawi fals”, tiyang boten saged nampi punapa malih methik pangertosan. Inggih mekaten lampahing gesang kita. Kadosdene tembang ingkang sae lan saged kapirengaken dhateng tiyang kathah, tiyang ingkang mirengaken saged methik perkawis sae saking lampahing gesang kita. Kanthi mekaten, kita sampun nyebar katresnanipun Gusti dhumateng sesami. Pungkasanipun “Gusti Allahmu bakal rena ing panggalih marga saka kowe”. Amin.( YD)

„ Boten Wonten Bab Ingkang Langkung Ngremenaken Kajawi Dados Sumbering Sukarena“

Renungan Harian

Renungan Harian Anak