Gusti Maha Adil Pancaran Air Hidup 3 Oktober 2022

Bacaan: Habakuk 1 : 5 – 17 | Pujian: KPJ. 421
Nats:
Paduka, ingkang paningal Paduka margi saking sangeting sucinipun lajeng boten karsa mirsani piawon saha ingkang boten mentala mirsani panganiaya, kenging punapa dene Paduka ngudaneni dhateng tiyang ingkang sami lampah cidra, saha lajeng kendel kemawon …” (Ayat 13).

Salah satunggiling alasan kenging punapa tiyang Kristen nilar iman kapitadosanipun, inggih punika karana piyambakipun asring ngraosaken kaprihatosan ing gesangipun. Piyambakipun rumaos bilih Gusti boten adil dhateng piyambakipun. Ing penggalihipun, “Kenging punapa kula ngraosaken kathah kasisahan, kamongko gesang kula sampun ngupadi ingkang sae? Menawi Gusti Maha Adil lan Maha Asih, kenging punapa Gusti negakaken tiyang mursid gesang kebak kaprihatosan? Kenging punapa Gusti boten ngukum tiyang ingkang tumindak awon? Kenging punapa kejahatan boten dipun tumpes mawon, malah asring kathah tiyang mursid ingkang malah dados korbanipun. Tiyang jahat gesangipun langkung mulya tinimbang tiyang mursid. Ah … Gusti punika boten adil!”

Pitaken bab “Wonten pundi kaadilanipun Gusti Allah?” punika ugi ingkang dados ganjelan ing manahipun Nabi Habakuk nalika Gusti Allah ngukum bangsa Israel ingkang boten setya. Gusti Allah ngagem tiyang Kasdim lan bangsa Babil kangge ngukum bangsa Israel. Menawi Gusti Allah badhe ngukum bangsa Israel, kenging punapa boten ngukum tiyang Israel ingkang gesangipun awon kemawon? Kenging punapa tiyang Israel ingkang gesangipun mursid lan sae ugi nampi paukuman. Miturut pamanggihipun nabi Habakuk, “Gusti Allah boten Adil”. Nanging pungkasanipun nabi Habakuk mangertos punapa ingkang dados karsa-Nipun Gusti Allah. Piyambakipun mangertos senajan Gusti Allah ngukum bangsa Israel lumantar bangsa Babel, nanging kaadilan Gusti Allah badhe tetep kelampahan. Gusti Allah tetep badhe numpes bangsa-bangsa ingkang tumindak jahat kalebet bangsa Babil. Tiyang mursid badhe tetep gesang awit pitados dhateng panganthinipun Gusti.

Sejatinipun awrating gesang punika boten badhe ndadosaken kita minangka tiyang mursid badhe kecalan pangajeng-ajeng lan kapitadosan dhumateng Gusti Allah. Prekawis gesang ingkang awrat punika malah saged dadosaken kita sansaya sumendhe dhumateng Gusti. Kaadilanipun Gusti Allah punika tetep wonten. Gusti Allah boten sare. Gusti Allah boten badhe negaaken gesang kita para umat kagunganipun semplah ngadepi awrating gesang punika, karana Gusti Allah tansah paring kakiyatan lan pitulungan kangge kita. Amin. [M@ul].

 “Kesabaran nuwuhaken kabingahan.”

 

Bagikan Entri Ini: