Pungkasan kang Miwiti Pancaran Air Hidup 3 Agustus 2022

Waosan: Kohelet 12 : 1 – 8, 13 – 14 ǀ Pamuji: KPJ. 196 : 1 – 2
Nats:
“Banget anggone tanpa guna, mangkono pangandikane Sang Kohelet, banget anggone tanpa guna, samubarang kabeh iku tanpa guna.” (Ayat 8)

Nalika nembe tumbas buku enggal, umumipun ingkang badhe dipun pirsani langkung rumiyen nggih punika bab pendahuluan, daftar isi lajeng kesimpulanipun (menawi wonten). Prekawis punika dipun lampahi amargi kita saged mangertosi alur pikiripun penulis lan pesen punapa ingkang badhe dipun aturaken kagem tiyang ingkang maos bukunipun. Menawi sampun maos bab-bab kalawau lajeng nembe maos isinipun buku.  

Waosan kita ing dinten punika bab pungkasaning kitab Kolehet ingkang saged kita wastani kesimpulanipun Sang Kohelet. Sang Kohelet sampun nglampahi gesangipun lan wonten ing pungkasaning gesangipun. Pramila piyambakipun ngraosaken sejatining gesang. Miturut Sang Kohelet sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing donya punika mboten wonten gunanipun menawi kita namung nguber prekawis kadonyan (Ay. 8). Pramila ingkang kedah dipun lampahi manungsa nggih punika ajrih dhumateng Gusti Allah lan netepi pepaken-pepakenIpun awit sedaya punika ingkang dados kewajibanipun manungsa (Ay. 13).

Nalika kita nglampahi gesang punika, kasunyatan kathah sanget prekawis ingkang kepingin kita gayuh gegayutan kalian bab kadonyan. Umpaminipun kepingin nggadah bandha ingkang kathah supados saged nyekapi kebetahan gesang lan tumbas punapa kemawon, kepingin nggadah sisihan ingkang ganteng utawi ayu supados mboten ngisin-ngisini menawi dipun ajak mbecek, kepingin nggadah jabatan utawi pangkat supados dipun urmati tiyang sanes, lan taksih kathah pepenginan sanesipun. Mawarni-warni kepinginanipun manungsa punika asring nggadahi konsekuensi nilar Gusti lan namung mburu senengipun piyambak. Ananging sejatosipun bab kadonyan punika saestu tanpa guna. Pramila sumangga kita sami nglampahi gesang punika miturut kaliyan pepakenipun Gusti Allah piyambak. Lumantar paseksinipun Sang Kohelet punika, sumangga kita sami miwiti gesang kita malih lumantar ninggali punapa ingkang badhe kedadosan wonten ing pungkasaning gesang kita mangke. Amin. [Wee].

“Ngajaling gesang kadonyan dipun wiwiti saking pangertosanipun manungsa piyambak.”

 

Bagikan Entri Ini: