Tansah Pitados Pakaryanipun Gusti Pancaran Air Hidup 29 Juni 2024

29 June 2024

Waosan: Jabur 30: 1 – 13  |  Pamuji: KPJ. 198
Nats: “Dhuh Yehuwah, Paduka mugi miyarsakaken saha melasi kawula, dhuh Yehuwah, Paduka mugi karsaa jumeneng dados juru tetulung kawula!” (Ayat 11)

Nick Vujicic punika salah satunggal motivator ingkang misuwur. Nalika taksih lare, Nick Vujicic kedah ngalami prastawa ingkang awrat, inggih punika mboten kagungan tangan lan suku wiwit lair. Kahanan punika estu mrihatosaken sanget, punapa malih nalika umur 8 taun, Nick ngraosaken depresi, awit asring dipun asoraken kaliyan kanca-kancanipun sekolah. Pancen mboten gampil ngadhepi kawontenan punika, nanging mboten wonten ingkang mokal ing ngarsanipun Gusti Allah. Lumantar brayatipun Nick Vujicic ngraosaken katresnan ageng, Ibunipun tansah maringi Nick motivasi supados piyambakipun saged ngungkuli winatesing badanipun. Wusananipun, Nick Vujicic saged nampi kahananipun kanthi pitados rancanganipun Gusti sarta dados motivator ingkang misuwur kangge tiyang kathah.

Ing Jabur 30 punika, kita sami mangertos bilih Dawud nate ngalami sesakit awrat ngantos jalari pati. Ananging ing sisih sanes, Kitab Jabur punika nyekseni pamuji sokuripun Dawud bilih namung Gusti Allah piyambak ingkang paring kasarasan. Sanadyan sakit ingkang dipun alami Dawud awrat, nanging piyambakipun mboten semplah lan nglokro. Piyambakipun tansah mandeng Gusti lan pitados dhateng pakaryan-Ipun, punika dipun sumurupaken mawi tembung: “Paduka sampun ngentas kawula (Ay. 2); Paduka sarasaken (Ay. 3); Paduka nggesangaken kawula wonten ing antawisipun tiyang-tiyang ingkang sampun lumebet ing kubur (Ay. 4). Dawud mangun komitmen tumrap dhirinipun sarta ngajak sedaya umatipun Gusti kagem atur pamuji dhumateng Gusti (Ay. 5). Namung Gusti Allah piyambak ingkang dados tuking pitulungan ingkang sejati.

Iba agung pakaryanipun Gusti Allah dhateng umat kagunganipun, nalika ngalami kawontenan gesang ingkang asor lan ngalami karupekan. Asta-Nipun tansah jangkung lan paring pitulungan. Punika mawujud ing gesangipun Nick Vujicic lan Dawud, nadyanta prastawa ingkang dipun alami awrat, nanging Gusti Allah tansah setya ngrengkuh lan paring pangluwaran, unggul saking karupekan. Panjenenganipun karsa ngangem gesang kita kangge nyumurupaken pakaryanipun dhateng donya. Pramila, ing gesang ingkang kathah mawarna-warni reribed ing satengahing donyo punika; sampun ngantos kita semplah lan nglokro. Mangga kita tansah pitados dhateng pakaryanipun Gusti ingkang ngluwari lan paring berkah langgeng dhateng gesang kita. Amin. [mojo].

Gusti Allah tuking pitulunganku.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak