Gaspol Renungan Harian 29 Juni 2018

29 June 2018

Waosan: 2 Korinta 8 : 1 – 7  |  Pamuji: KPK 156: 1,2
Nats
: “Aku neksèni yèn wong-wong wis padha wèwèh manut kekuwatané, malah luwih saka kuwi, lan enggonè wèwèh mau klawan sukalila.” (ayat3a)

Tembung gaspol punika tembung kangge tiyang ingkang saweg nitih sepeda montor utawi montor. Tegesipun tiyang punika nitih sepeda montor utawi montor kanthi banter sanget (ngebut), boten nggadhahi raos ajrih lan mangu-mangu anggenipun nyetir. Ananging tembung gaspol sakpunika asring kaginakaken kangge negesaken  tiyang ingkang nindhakaken tugas lan padamelanipun kanthi saestu klayan sadaya kekiyatanipun.

Tuladhanipun, tiyang ingkang nyambut damel dhateng peken, tamtunipun kanthi temen anggenipun sadéan. Gaspol supados saged antuk untung ingkang kathah. Guru anggenipun mucal kanthi temen, gaspol paring piwucal bab kabecikan, budi pekerti, supados para siswanipun saged pinter karana anampeni piwucal ingkang sae. Ugi sadaya palados pasamuwan tamtu tansah gaspol anggenipun paring lelados ing pasamuwanipun Gusti.

Rasul Paulus piyambak ugi dados seksi anggenipun para pasamuwan ing tanah Makedonia kanthi gaspol anggenipun lelados lan saos sokur dhumateng Gusti. Sanajan ta tansah nglampahi mawarni-warni kawontenan ingkang awrat sanget, ananging katresnanipun dhumateng Gusti boten sirna. Langkung-langkung taksih saged saos sokur lan mbiyantu paladosan para rasulipun Gusti.

Pramila, punika dados tuladha kangge pasamuwan Korinta lan sanesipun, supados tansah sanget katresnanipun dhumateng Gusti lan boten mangu-mangu anggenipun mbiyantu para paladosipun Gusti nindhakaken tanggel jawab paladosanipun. Tuladha punika boten namung kangge paladosan kemawon, ananging ing sadaya perkawis lan kawontenaning gesang, punika mbetahaken sikap ingkang purun berjuang.

Lelampahaning gesang kita prayoginipun sami kados gesangipun pasamuwan-pasamuwan ing tanah Makedonia punika. Soksintena  ingkang nggadahi pangajeng-ajeng, pun ngantos loyo. Sadaya pambudidayaning gesang kedah dipun lampahi kanthi temen kangge ngadhepi sadaya perkawis lan kahanan ingkang awrat. Gaspol punika penting, sampun ngantos kita mangu-mangu anggenipun nindhakaken sadaya karsanipun Gusti ing padintenan kita.[dvd]

“Aja mangu-mangu nglampahi gesang peparingipun Gustimu.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak