Nyingkur Gusti Pancaran Air Hidup 29 Agustus 2022

Waosan: 2 Babad 12 : 1 – 12 | Pamuji: KPJ. 96
Nats:
“Kacarita, bareng karajane wus santosa lan pangwaose wus dadi kukuh, Sang Prabu Rehabeam dalasan Israel kabeh padha nyingkur marang angger-anggering Yehuwah.” (Ayat 1)

Punapa ingkang panjenengan raosaken menawi ing salebeting jejagongan kaliyan sedherek-sedherek, panjenengan dipun singkur? Mbok menawi wonten ingkang ngraosaken manahipun mboten sekeca, awit rumaos mboten dipun gatosaken lan dipun urmati. Selajengipun nggih nilaraken jejagongan punika. Tembung nyingkur nggadahi teges ngungkurake, ora ngajak rêmbugan. Tiyang ingkang nyingkur dhateng salah satunggaling sedherekipun punika, mbok menawi saweg “repot” rembagan kaliyan sedherek sanesipun. Ingkang wigatos sedherek wau mboten wonten raos “mangkel” kaliyan kita. Nanging menawi dhasaripun nyingkur punika raos mangkel, tamtu mbebayani sanget kangge pasedherekan kita.

Lajeng punapa ingkang badhe kelampahan menawi ingkang dipun singkur punika Gusti? Punapa ingkang badhe kelampahan? Sumangga sinau saking waosan kita dinten punika. Ing ngriku dipun cariyosaken bilih Sang Prabu Rehabeam dalasan bangsa Israel sedaya sami nyingkur dhateng angger-anggering Sang Yehuwah. Punika ateges bilih sedayanipun mboten setya malih kaliyan Pangeran Yehuwah. Awit sedaya sami mboten setya, ndadosaken Sang Prabu Sisak, Prabu ing Mesir, nempuh Yerusalem kalawan kreta sewu kalih atus lan wadya-bala jaranan sawidak ewu, dene rakyat ingkang ndherek saking ing Mesir cacahe tanpa wilangan, inggih punika tiyang Libia, tiyang Suki lan tiyang Etiopia. Kutha-kutha beteng ing Yehuda sami karebut dening Sang Prabu, malah lajeng ngantos celak kaliyan Yerusalem. Punika ingkang badhe kelampahan menawi nyingkur Gusti.

Benten menawi lampah gesangipun bangsa Israel tumuju lan setya tuhu dhumateng Gusti, bangsa Israel tansah pikantuk pangayoman lan kawilujengan. Sinau saking Sang Prabu Rehabeam dalasan Israel, sumangga kita tansah setya dhumateng Gusti lan mboten nggadahi niatan sekedhik kemawon kangge nyingkur dhumateng Gusti. Lamantar kasetyan kita dhumateng Gusti Allah, kita mbangun gesang ingkang aji. Kita purun gatosaken lan nindakaken sedaya pakaryan kita miturut punapa ingkang dados karsanipun Gusti Allah. Awit saking kasetyan kita punika, Gusti Allah kersa nunggil lan paring berkah kacekapan ing salampahing gesang kita. Amin. [SWT].

“Lamun kita nyingkur Gusti, neng ati peteng, uwas”

 

Bagikan Entri Ini: