Luhuring Budi Renungan Harian 28 November 2017

Wasosan : Ester 8 : 3 – 17 | Pamuji KPK 85 : 1, 2
Nats: “Amargi kadospundi anggen kawula badhe tegel ningali bilai ingkang badhe ndhawahi bangsa kawula? Kadospundi anggen kawula badhe tegel ningali tumpesipun sanak sadherek kawula?” [ayat 6]

Wonten paribasan: kacang lali kulite. Paribasan menika nggambaraken tiyang ingkang sampun sekeca gesangipun lajeng kesupen dhateng asal usulipun; kere munggah bale. Nggadhahi watek adigang, adigung, adiguna, sapa sira sapa ingsun, dados sombong, kumawasa, kados boten betah tiyang sanes.

Kacariyosaken Sang Haman ingkang nggadhahi rancangan mejahi sedaya tiyang Yaudi. Bab menika sampun kaundangaken dhateng sedaya tlatah krajanipun Ahasyweros lan boten saged dipun batalaken. Pramila Sang Prameswari Ester, nyuwun kanthi adhap asoring manah dhateng Sang Prabu Ahasyweros supados ngwedalaken surat prentah, ingkang wosipun nyeled (menarik ) menapa ingkang sampun kaundangaken nalika zamanipun Haman.

Ester Sang Prameswari, senadyan sampun dados priyantun ingkang sarwi kacekapan gesangipun, kejen keringan, ewasemanten tansah kengetan dhateng bangsanipun, taksih kengetan dhateng asal usulipun, taksih nggadhahi raos empati, setiakawan, nggadhahi budi ingkang luhur kangge nindakaken timbalanipun Gusti, nresnani dhateng sesami kados dhateng badanipun piyambak. Ester boten namung menggalih dhirinipun priyangga, anaging ugi dhateng sesaminipun langkung-langkung bangsanipun, bangsa ingkang dados asal-usulipun. Ester boten tegel ningali bilai ingkang tumempuh dhateng bangsanipun (bangsa Yahudi), Ester boten tegel mirsani sanak-sadherekipun sami tumpes. Ester menika saestu nggadhahi bebudhen ingkang luhur sanget. Ester ugi dados pirantos tiyang-tiyang ing negari ngriku sami manjing dados Yahudi (dados proselit-proselit), ngugemi Agami Yahudi.

Menapa kita ugi taksih anggadhahi bebudhen ingkang luhur kados Ester? Menapa kita sampun dados sarana tiyang sanes tepang lan pitados dhateng Gusti Yesus? Menapa malah kosokwangsulipun namung mikir badan kita piyambak lan boten maelu dhateng ngasanes? “Sing penting aku penak lan kepenak” temah ngucemaken Asmanipun Gusti?

Gusti nimbali kita supados kita dados Ester-Ester ing jaman samangke, jaman ingkang sampun dipun kwasani dewa-dewa materialis, individualis? [SS]

“Bangunen budimu dadi luhur!”

 

Bagikan Entri Ini: