Mbangun Miturut Renungan Harian 28 Maret 2018

28 March 2018

Waosan: Yesaya 50: 4-9a I Pamuji: KPJ. 430:1-3
Nats:
lan Ingsun ora mbangkang, ora mengo memburi.” (ayat 5b)

Abdi artinipun tiyang ingkang ngaturaken wekdal lan gesangipun kangge leladi. Wonten ing wilayah pamarintahan, para pegawai pamarintah dipunarani abdinipun masyarakat. Aran abdi masyarakat menika kangge sok sintena ingkang angsal bayaran saking pajekipun rakyat. Minangka abdi mila para pegawai pamarintah kedah nedahaken peladosan ingkang sae. Piyambakipun boten pareng dados bendara utawi sok dados bendara nanging kedah dados pelados/abdi. Menawi wonten ingkang mbetahaken paladosanipun kados ngurus KTP, SIM, serat-serat ingkang piguna/dokumen lan sapanunggalanipun, para abdi masyarakat  anggenipun ngladosi kedah kanthi temen. Para abdi masyarakat kedah nyambut damel sae lan sregep murih masyarakat ingkang dados „bendaranipun“ rena ing penggalih lan rumaos dipunladosi.

Ing wilayah agami kristen, sinten ingkang dipunsebut abdi  benten kaliyan conto abdi pamarintah ing nginggil. Ing wilayah agami kristen, sedaya tiyang pitados dipunsebut abdinipun Gusti. Sae dados marbot, pendita, pinisepuh, diaken, guru injil, guru katekisasi, guru sekolah minggu, pengurus kelompok lan ugi sedaya  warga jajar menika dipunetang dados abdinipun Gusti. Abdinipun Gusti  nggadhahi tanggel jawab dhumateng bendaranipun inggih menika Gusti piyambak. Salah satunggaling sipat wigati ingkang kedah dipungadhahi dening para abdi inggih menika mbangun miturut.

Ing kitab nabi Yesaya, bab mbangun miturut menika dipunwucalaken. Waosan kita paring pitedah kados pundi  sipat mirunggan Abdinipun Gusti.  Abdinipun Gusti kedah nggadahi sipat dados murid. Limrahipun murid, mila para abdi kedah ngrengseng anggenipun sinau. Sinau bab-bab ingkang sampun dipunwucalaken Sang Guru inggih menika Gusti piyambak. Para murid ugi kedah mbangun miturut dhumateng Sang Guru. Boten mbangkang lan tansah  migatosaken margi ing ngajeng. Artinipun para murid kedah nggadhahi kawigatosan ngarah dhateng masa depan.  Sang Guru badhe tansah paring piwucal, kakiyatan lan nyampurnakaken supados para abdi ingkang nggadhahi sipat dados murid saged nindakaken tugas lan kuwajibanipun.(Dn)

„Mbangun turuta dhawuhipun Gusti lan dadi murid kang sumadya.“

Renungan Harian

Renungan Harian Anak