Aja Sakarepe Dhewe Renungan Harian 28 April 2018

Waosan : Amos 9:7-15 I Pamuji: KPJ. 112
Nats
: “Ing dina iku Ingsung bakal ngadegake maneh gubuge Dawud kang wus rubuh; lan pecah-pecahing temboke bakal Suntambali, sarta jugrugane bakal Sundegake maneh; bakal Sunbangun maneh kaya ing jaman biyen” [ay 11]

Saderengipun pacawisan tahbisan pandhita, para vikar kedah nyerat prajanjen sagah  kautus dhateng papan pundi kemawon miturut putusan sidang Majelis Agung GKJW. Prajanjen punika kategesaken kalian tanda asta lan meterai ingkang ngukuhaken keabsahanipun. Mila menawi mangke dados Pendhita, para Vikar mboten angsal selak utawi nindakaken peladosan miturut karemenanipun piyambak.

Gusti Allah mboten ngersaaken umat ingkang dipuntresnani tumindak miturut karemenanipun piyambak. Tiyang pitados kedah nindakaken karsanipun Gusti wonten ing gesang padintenan, amargi dhawuh pangandikanipun Kristus punika margining ngraosaken kabecikan kalian sesami lan Gusti. Kados pundi bilih nindakaken perkawis awon/utawi gesang salebiting dosa?

Kitab Amos paring dhawuh bilih Gusti Allah kwasa paring paukuman dhumateng umat ingkang boten mbangun turut. Senaoso rumaos sampun pitados umat kedah tansah eling lan waspada saben dinten matemah tebih saking bilai (ay 8-10). Allah paring tigang janji dhateng manungsa ingkang gesangipun mlampah ing salebeting angger-anggeripun Allah. Kaping pisan, Allah paring pemulihan, kagambaraken bilih Gusti badhe ngedegake tembok ingkang rubuh, ingkang sampun ajur saged katata malih (ay 11-12). Kaping kalih, Gusti Allah badhe ndadosaken Israel wilayah ingkang binerkahan lan subur kangge nglajengaken gesang.  (ay 13). Kaping tiga, Gusti badhe ngempalaken punapa ingkang kapisah supados saged nampi karahayon salebeting gesang sesrawungan (ay 14-15).

Wanuh kaliyan Gusti Allah saged maujud dening gesang ingkang mboten ngunggulaken karemenan piyambak lan boten nganggep limrah prekawis-prekawis kados ta: mboten ngabekti, mblenjani janji, korupsi, nyimpen raos drengki, lan sedaya perkawis awon lintunipun.  Ing wekdal punika sumangga kita nitipriksa ing salebeting gesang. Menawi rumaos gesang sak karepe dewe, sumangga kita nyaketi ngarsanipun Allah, supados Katresnanipun Allah nggulawentah kita lan prajanjinipun tansah nunggil. Amin (Ven)

„Aja ngawe dulinan Gustimu, supaya mulya uripmu“

 

Bagikan Entri Ini: