Manut Dhumateng Gusti Pancaran Air Hidup 27 Mei 2024

27 May 2024

Waosan: Wilangan 9 : 15 – 23  |  Pujian: KPJ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.  203 : 1 – 4
Nats: “… wong-wong iku tansah padha nindakake kuwajibane tumrap Sang Yehuwah, miturut saka dhawuhe Sang Yehuwah lumantar Nabi Musa.” (Ayat 23)

Manut punika tembung ingkang cekak lan gampil dipun waos. Sinaosa cekak lan gampil dipun waos, manut punika mboten gampil dipun tindakaken. Wiwit anak-anak ngantos tiyang sepuh, kados-kados ewed manut. Kados pasemon: wonten sepedah ingkang nerak plang rel kreta ingkang sampun dipun tutup, sepedah punika lajeng dipun tubruk kreta. Kados pundi kita kaliyan Gusti, punapa kita saged manut Panjenenganipun?

Nalika saweg mlampah tumuju Kanaan, Gusti Allah paring dhawuh dhateng bangsa Israel supados ngedhegaken tarub ing ara-ara samun. Lajeng, ing ngriku Gusti Allah paring  angger-angger: nalika saben tugu mega mumbul ing sainggile Tarub Suci, bangsa Israel kedah  nglajengaken lampahipun, nanging bilih tugu mega punika mandheg, ing ngriku bangsa Israel nancepaken tarubipun (Ay. 17). Bangsa Israel tindak punapa lereb, sedaya punika manut kaliyan dhawuhipun Gusti Allah (Ay. 18). Bangsa Israel kedah manut dhateng Sang Yehuwah, sepintena dangune bangsa Israel punika kedah kendel lan lereb (Ay. 22). Rinten lan dalu, bangsa Israel kedah manut dhateng prentahipun Gusti Allah, lan mboten mangertosi sepinten dangunipun tiyang-tiyang punika kedah lereb ing sawijining papan. Gusti Allah mboten namung nguji bangsa Israel, Panjenenganipun ugi ingkang mimpin bangsa Israel tumuju dhateng papan ingkang dipun prasetyakaken. Nalika bangsa Israel manut dhateng Gusti Allah, bangsa Israel saged dumugi Kanaan, papan ingkang dipun prasetyakaken dening Gusti.

Waosan dinten punika mucal kita supados kita saged manut dhumateng Gusti. Pancen mboten sadangunipun manut Gusti punika sekeca lan ngremenaken, kala-kala kita saged nandang sangsara. Nanging langkung prayogi kita tansah ngupadi manut. Awit, ing satengahing tumindak kita ingkang manut dhumateng Gusti, wonten rancanganipun Gusti ingkang endah lan kita saged paring paseksi dhateng sesami. Pramila, sampun ngantos kita nerak karsanipun Gusti, awit saged murugaken cilaka lan getun. Sumangga kita manut dhateng Gusti minangka wujuding paseksi kita ing pigesangan kita saben dinten. Amin. [nn].

“Ing satengahe tumindak ingkang manut dhumateng Gusti, Wonten rancanganipun Gusti Ingkang elok lan endah ingkang kita wujudaken.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak