Yuswa Tambah Tansah dadi Berkah Pancaran Air Hidup 27 Juni 2022

Waosan: Purwaning Dumadi 24 : 34 – 41, 50 – 67 | Pujian: KPJ. 159
Nats:
“Kacarita bareng abdine Rama Abraham krungu tembung mangkono mau, tumuli sumungkem konjem ing bumi ana ing ngarsane Sang Yehuwah.” (Ayat 52).

Pak Bejo boten kersa dados panitia pembangunan karana rumaos sampun sepuh, sampun pensiun, lan samangke wekdalipun istirahat saking sadaya peladosan. Benten malih kaliyan Bu Parti. Nalika nembe pensiun lan kapiji dados diaken, piyambakipun saos syukur. Nalika taksih ngasta, wira-wiri dhateng luar kota boten saged ngladosi kanthi wetah. Menawi samangke sampun nggadhahi wekdal ingkang sela, taksih dipun pitados leladi, bu Parti bingah saestu. Piyambakipun mastani, senaosa kathah bab ingkang winates, menawi Gusti mberkahi lan nganthi, sadaya mesthi badhe saged dipun lampahi kanthi sae. Ingkang wigati kedah dipun lampahi inggih punika: tansah setya tuhu.  

Gesang ingkang kados Bu Parti saged kita panggihi ing gesangipun abdinipun Abraham. Senaosa piyambakipun punika abdi ingkang sepuh piyambak, piyambakipun boten nolak, ananging tetep setya nindakaken dhawuhipun bendaranipun. Pangakenipun Abraham bab Gusti Allah ingkang badhe nuntun lampahing gesang, ugi dados pangakenipun sang abdi punika. Pramila, nalika punapa ingkang dipun pikajengaken punika kasembadan, abdi punika saestu saos sokur dhumateng Gusti Allah kanthi sujud nyembah dhumateng Gusti Allah. Pakaryan ingkang sampun kapitayakaken dipun tampeni abdi punika kanthi saestu lan dipun ginakaken kanthi sae sarta kebak tanggel jawab. Senaosa piyambakipun punika abdi ingkang paling sepuh piyambak, nyatanipun kathah bab wigati ingkang dipun pasrahaken dening sang bendara dhumateng piyambakipun (ay. 2).

Kados pundi kaliyan gesang kita? Nalika kita nampeni timbalan ndherek ing peladosan, kados pundi wangsulan kita? Punapa kita sampun nulad abdinipun Abraham ingkang setya leladi senaosa winates, karana yakin estu bilih Gusti nganthi? Punapa kita langkung asring éndha lan nolak karena rumaos kathah kekirangan? Kados ta: kirang enem, kirang wekdal, lan kekirangan sanes-sanesipun. Sumangga kita yakin, nalika Gusti nimbali kita makarya, leladi dados berkah, Panjenenganipun piyambak ingkang badhe nyampurnakaken. Sumangga kita leladi kanthi suka bingah, punapa malih menawi Gusti paring yuswa tambah, punika wekdal supados kita tansaya dados berkah. Amin. [KRW].

“Gusti ingkang nimbali leladi, mila Gusti ugi ingkang paring berkah maligi.”

 

Bagikan Entri Ini: