Wong Bener Pancaran Air Hidup 27 Agustus 2022

Waosan: Jabur 112 : 1 – 10 | Pamuji: KPJ. 136 : 1, 2
Nats:
“Haleluya! Rahayu wong kang ngabekti marang Pangeran Yehuwah, kang banget kasengsem marang sakehing pepakone, …” (Ayat 1)

Gesang ing zaman sakpunika kathah sanget tantangan lan pacobenipun. Pagebluk ingkang kalampahan punika ugi mbeta pakulinan enggal kangge kita. Pakulinan enggal punika tamtunipun bab media sosial ingkang sampun dados kabetahan primer tiyang kathah. Media Sosial punika saged dados sarana kangge kita mangun hubungan ingkang sae sanadyan mboten saged sesrawungan sacara fisik utawi tatap muka langsung. Ananging Media Sosial punika asring dados tuking masalah, contonipun bab ujaran kebencian. Kathah tiyang ingkang rumaos bebas wonten ing media sosial, bebas wicanten lan sakpiturutipun. Ananging kebebasan punika kadosipun sampun kebablasan, karana ingkang asring kalampahan malah ngakimi sesami ing Medsos. Netizen ing Medsos punika asring rumaos sampun dados tiyang ingkang bener lan tiyang sanes punika lepat. 

Sakpunika mangga kita sinau dados tiyang bener saking waosan punika. Jabur 112 punika mratelakaken kados pundi lampahipun tiyang ingkang bener miturut Juru Mazmur. Wonten ing ayat 1 tiyang bener punika tiyang ingkang ngabekti dhumateng Sang Yehuwah lan kasengsem marang pepakonipun Allah. Tiyang kados mekaten ateges tiyang ingkang mboten rumaos bener piyambak nanging tiyang ingkang rumaos bilih gesangipun kathah kekirangan, pramila tansah mbetahaken Gusti Allah. Wonten ing ayat 5, tiyang bener punika tiyang ingkang kadunungan welas asih lan ngrampungaken urusan kanthi sakmesthinipun. Tiyang punika tiyang ingkang lumampah lurus nderek tatanan ingkang sampun kanthi dasar raos welas asih. Salajengipun ing ayat 7, tiyang bener punika tiyang ingkang mboten ajrih nampi kabar awon karana kumandel dhumateng Pangeran Yehuwah. Tiyang punika estu-estu pitados bilih Gusti Allah badhe paring pitulungan dhateng piyambakipun nalika ngalami kasisahan.

Minangka tiyang Kristen sumangga kita ngupaya saged dados tiyang bener kados ingkang sampun kaserat ing kitab Jabur 112 punika. Menawi kita saged ngupaya dados tiyang bener, Gusti sampun nyawisaken berkah, mboten namung kangge kita kemawon nanging ugi kangge tedhak turun kita. Sampun ngantos kita rumaos bener piyambak, nanging sumangga kita nggayuh kabeneran ingkang sejati ingkng cunduk kaliyan karsanipun Gusti Allah. Amin. [Kuh.C].

“Wong bener iku mujudkaken kahanan kang bener”

 

Bagikan Entri Ini: