Berkah Luber Renungan Harian 26 Desember 2017

26 December 2017

Waosan : Para Rasul 6 : 8 – 15 | Pamuji : KPK 15 : 1 – 3
Nats: “Stéfanus kuwi wong sing kalubèran berkahing Pangéran lan diparingi pangwasa nindakaké mujijat-mujijat lan kaélokan-kaélokan ing satengahé masarakat.” [ayat 8]

Asring tiyang Kristen mastani ingkang sinebut berkah menika arupi bandha donya: rejeki, anak, griya, lsp. Tamtu pemanggih menika boten lepat. Nanging berkahipun Gusti menika boten winates ing babagan mekaten menika. Malah berkah ingkang linangkung menika arupi karahayon (keselamatan sorgawi), ayem tentrem lan bingahing manah. Berkah linangkung menika boten saged dipun upadi dening manungsa, menika namung saged kaparingaken dening Gusti Allah Pangeran.

Inggih berkah mekaten menika ingkang dipun tampeni dening Stefanus. Berkah ingkang kados menika saestu aji, nglangkungi ajining berkah bandha donya. Stefanus boten namung nampeni karahayon saking Gusti. Piyambakipun ugi nampeni kasantosaning manah netepi gesang kekristenanipun, nekseni sabda lan pakaryanipun Allah dhateng masarakat. Malah piyambakipun pinaringan pangwasa nindakaken mujijat lan kaelokan pakaryan pangwasanipun Pangeran. Tanpa mangu-mangu utawi ajrih piyambakipun nindakaken menapa ingkang dados karsanipun Allah ing tengahing masarakat.

Kita ugi sampun nampeni berkahipun Gusti Allah. Kita sampun nampeni karahayon saking Gusti Yesus. Namung awit saking katresnan lan pakaryanipun Gusti Yesus kita kauwalaken saking pangwasaning dosa lan pati, kita malah cinadhang gesang langgeng ing swarga. Saking berkah menika kita ugi kedahipun nampeni berkah kabingahan lan katentremaning gesang. Kita ugi tamtu nampeni kasantosaning jiwa lan raga. Langkung saking menika tamtu kita ugi nampeni berkah kaprigelan utawi kasagedan nindakaken sawatawis prekawis. Minangka ingkang sampun nampeni berkah luber menika, kita tinimbalan nanjakaken rupi-rupi berkah menika wonten ing brayat, greja, papan padamelan/ pasinaon lan ing masarakat. Kedahipun kita ugi tanpa mangu-mangu lan ajrih netepi timbalanipun Gusti. [st]

“Kita pinaringan berkah supados saged dados berkah.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak