Punapa ingkang Kita Waos? Pancaran Air Hidup 25 September 2022

Waosan: Lukas 16 : 19 – 31 ǀ Pamuji: KPJ. 200
Nats:
“… Manawa ora padha ngrungokake paseksene Nabi Musa lan para nabi liyane, mesthi iya ora kena dikandhani, sanadyan ana wong kang tangi saka ing antarane wong mati.” (Ayat 31)

“….Akhirnya, J.E Jellesma diberi sebuah buku untuk dibaca…”
(Patunggilan Kang Nyawiji-Jejak Protestanisme di pedalaman Jawa Timur, 2021 kaca 201)

Jelle Eeltjes (J.E.) Jellesma (1816–1857), punika paraga ingkang leladi ing antawisipun tiyang Jawi Kristen wiwit watawis taun 1849. Piyambakipun kalebet paraga pinunjul ing wiwitan ngrembakanipun greja ing tlatah Jawi Wetan. Salah satunggal prekawis ingkang dipun lampahi dening Jellesma inggih punika nggulawentah para calon Voorgangers (pemimpin kebaktian). Kajawi paring seserepan sacara lisan, Jellesma ugi nyerat piwucal, khotbah, lan pepujian kangge para pandherekipun. Jellesma ngajab supados para murid punika ugi remen maos kados piyambakipun. Langkung malih ugi remen maos kitab suci.

Jejeripun waosan dinten punika pancen babagan pasemon tiyang sugih lan Lazarus. Utaminipun bab kawigatosan ingkang boten dipun lampahi dening tiyang sugih dhateng Lazarus. Nanging, ing pungkasanipun pasemon punika wonten ewah-ewahan, saking watak tiyang sugih ingkang boten peduli tumuju dhateng watak purun migatosaken tiyang sanes sanadyan punika sampun kasep. Kaserat, tiyang sugih badhe ngemutaken para sadherekipun ingkang cacahipun gangsal supados purun migatosaken seratanipun nabi Musa. Sadherekipun kapurih purun maos, migatosaken, lan lajeng nglampahi punapa ingkang kaserat (Ay. 16-17). Tiyang sugih punika nedya paring seserepan kangge para sadherekipun supados manggihaken kawilujengan lan boten kaapesan kados piyambakipun. Sacara khusus, Lukas pancen nyerat bab seratanipun Musa lan para nabi ingkang ateges punika dados prekawis ingkang penting supados tansah dipun gatosaken.

Sasi September punika kita sebat Wulan Kitab Suci ingkang ngajak kita purun maos seratan kapitadosan wonten ing Kitab Suci, ingkang saged ta dados sarana wontening ewah-ewahan tumuju indhaking raos pitados. Langkung malih ing wekdal sakpunika sejatosipun sampun cumawis kathah sarana kangge kita maos kitab suci. Kemajengan teknologi sampun dadosaken kita saya gampil kangge manggihaken waosan ingkang migunani kangge kemajengan gesang kita. Ing pungkasan, buku punapa ingkang nembe kita waos? Mugi kita saged nuladha Jellesma ingkang remen maos lan dados sarana kangge leladi minangka abdinipun Gusti. Amin. [WdK].

Calvin: Pietas Literata
“Nuwuhaken kemajengan gesang kanthi maos kathah buku”
(Selamat Bergereja, h.17)

 

Bagikan Entri Ini: