Serat Paseksi Pancaran Air Hidup 23 Juni 2022

Waosan: 2 Korinta 13 : 5 – 10 | Pamuji: KPJ. 348
Nats:
“Titinen awakmu! Apa kowe ora yakin tumraping awakmu, manawa Sang Kristus Yesus dumunung ana ing kowe? Awit yen ora mangkono, kowe dadi tampikan.” (Ayat 5b).

Nalika ing perayaan dinten Valentine, para nem-neman ingkang ndherek adicara punika dipun utus supados nyerat punapa kemawon ingkang dipun raosaken ing dinten punika. Nalika sadaya serat sampun kaklempakaken, lajeng dipun andum kanthi acak lan dipun waos gilir gumantos. Wonten satunggal lare nem ingkang nyerat pengalaman iman dhirinipun piyambak. Lare nem punika nyariosaken kados pundi piyambakipun tepang kaliyan Gusti Yesus lajeng saged nampi baptisan. Pengalaman punika saestu ngiyataken nem-neman sanesipun supados tansah jejeg anggen ndherek Gusti. Sinaosa kagungan pengalaman iman ingkang sae, nanging piyambakipun mboten wantun nglairaken paseksi punika lan milih lumantar serat kemawon. 

Serat ugi dados piranti ingkang dipun agem Paulus kagem paseksi lan mbangun pasamuwan. Kados dene seratipun Paulus kagem pasamuwan Korinta punika, Paulus paring paseksi lumantar gesangipun piyambak supados tiyang-tiyang ing Korinta punika dados tiyang ingkang jejeg. Langkung malih supados tiyang-tiyang ing Korinta punika mboten gampil tumindak ingkang ala, nanging tansah nindhakaken ingkang becik. Pasamuwan Korinta dipun emutaken dening Paulus kedah saged setya ing Gusti, kadosdene Paulus ingkang tansah jejeg nalika pinanggih mawarni-warni prakawis ing gesangipun lan tansah setya nalika dados seksinipun Sang Kristus, satemah Paulus dados Rasul. Lumantar serat, Paulus ugi ngaturaken pandonga kagem pasamuwan Korinta supados tansah gesang sampurna ing Sang Kristus.

Estunipun kita sadaya nampi berkah lan kakiyatan saking Allah, supados anggen kita gesang ing donya punika tansah lelados lan dados seksinipun Allah. Bilih ing jaman Rasul Paulus taksih ngagem serat, nanging ing jaman ingkang sarwa digital punika, kita kedah saged ngagem media sosial dados sarana kita lelados lan nekseni sihe Allah. Lumantar carita pengalaman iman ing media sosial, utawi lelados pangibadah ing Zoom meeting lan Google Meet, punika wujud satunggaling cara supados kita tansah saged dados paseksinipun Allah ing jaman modern punika. Amin. [gwk].

“Tugas utami ing donya punika inggih dados paseksinipun Gusti Allah.”

 

Bagikan Entri Ini: