Mbangun Kasetyan Pancaran Air Hidup 23 Agustus 2022

Waosan: Wahyu 3 : 7 – 13 ǀ Pamuji: KPJ. 118 : 1, 2
Nats:
“Sarehne sira wus netepi marang pangandikaningSun, supaya kalawan sabar mantep nganti-anti marang Ingsun, mulane Ingsun iya bakal ngreksa sira ing dina pacoban kang bakal nekani ing sajagad kabeh kanggo ndadar wong kang padha manggon ing bumi.” (Ayat 10)

Tiyang ingkang badhe mbangun griya punika, tamtu piyambakipun nggadah rancangan lan arta ingkang dipun cawisaken kangge mbangun griya punika. Anggenipun mbangun griya punika saged dipun lampahi sekedik baka sekedik. Wiwit saking pondasi, mbangun tembok, ngantos masang genteng, sedaya dipun tata kanthi rancangan ingkang mateng. Mekaten ugi kangge tiyang mbangun gesang bebrayatan, dipun betahaken katresnan, kasetyan, lan kasedyan ngadepi sedaya samukawis lan kahanan. Kangge mujudaken brayat ingkang langgeng, Gusti Yesus kedah wonten ing satengah-tengahing brayat punika. Karana brayat ingkang gesang wonten ing panganthi lan panguwaosipun Gusti Yesus punika, saged kiyat lan tahan uji ngadepi maneka werni pacoben.

Ing waosan kita saking kitab Wahyu punika, nedahaken pamecanipun Gusti Allah dhateng Yokanan ing Patmos. Salah setunggalipun pameca punika katujuaken dhateng pasamuan Filadelfia. Pasamuan Filadelfia nalika semanten kawastanan pasamuan ingkang alit bilih dipun bandingaken kaliyan pasamuwan-pasamuwan sanesipun. Sanajan alit sacara cacahipun, Pasamuwan Filadelfia tansah ngantepi kapitadosan lan kasetyanipun dhumateng Gusti Allah. Nalika ngadepi panganiaya, Gusti Allah kersa mbela pasamuwan Filadelfia. Gusti Allah kersa paring pangluwaran saking kakiyatan jahat ingkang badhe ngrisak pasamuwan Filadelfia. Mekaten ugi Gusti Allah kersa nganthi lan nunggil pasamuwan punika awit saking kasetyan lan kapitadosanipun pasamuwan punika dhumateng Gusti Allah.

Ing wulan pembangunan GKJW punika, kita dipun timbali mbangun GKJW kanthi dasar kasetyan dhumateng Gusti Allah. Kasetyan kita dhumateng Gusti Allah punika saged kita trapaken sarana tanggel jawab kita, mbangun pasamuwanipun Gusti sae sacara jasmani lan rohani. Sacara jasmani, kita nyengkuyung tenaga, arta, materi kangge bangunan greja sacara fisik. Sacara rohani, kita tansah dedonga kangge pasamuwan kita, kita purun nuweni sedherek kita, mekaten ugi kita purun lelados medharaken sabdaning Gusti Allah dhateng warga pasamuwan. Mila bilih mbangun griya punika mbetahaken rancangan ingkang mateng, mbangun brayat punika mbetahaken katresnan lan kasetyan, mbangun pasamuwan punika mbetahaken tanggel jawab kita sami. Amin. [AR].

“Payo sami mbangun pasamuwan kalandesan kasetyan kita dhumateng Gusti!”

 

Bagikan Entri Ini: