Ngelmu Pring Renungan Harian 22 Maret 2018

22 March 2018

Waosan: Pangandharing Toret 16:1-8 | Pamuji: KPJ 28
Nats:
“… ing dina kaping pitune nganakna pakumpulan gedhe kagem Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu; kowe aja padha nyambut gawe…” (ayat 8)

Romo Sindhunata ngripta seratan bab “ngelmu pring”. Kirang langkung mekaten seratanipun:

Pring reketek gunung gamping ambrolAti kudu tetep jo nganti uripmu kagol,…

Pring reketek gunung gamping ambrol, Uripa sing jejeg nek ra eling jebol,…

Seratan punika nggambaraken gesang kanthi tekad ingkang kuat punika saged nugel ros-rosaning deling ingkang melur lan njeblugaken gunung kapur ingkang atos. Mekaten ugi manah ingkang jejeg kalambaran raos eling badhe ngicalaken pepalang rubeda ing sajroning gesang lan nyegah karisakaning gesang.

Kalajengaken,…

Pring Ndeling, tegese kendel lan eling, kendel merga elingtimbang nggrundel nganti suwing,

Pring kuwi suketDhuwur tur jejegRejeki seretRasah dha bunek.

Pring OriUrip iku matiKabeh sing urip mesti bakale mati,

Pring ApusUrip iku lampusDadi wong urip ojo seneng apus-apus,

Pring PetungUrip iku suwungSenajan suwung nanging ojo bingung,

Pring WuluhUrip iku tuwuhOjo mung embuh ethok-ethok ora weruh.

Pring CendaniUrip iku waniWani ngadepi aja mlayu merga wedi,

Pring KuningUrip iku elingWajib padha elingEling marang sing peparing,

Gusti ndhawuhaken supados manungsa eling, boten prelu ngangsa, malah prelu ngaso: “aja padha nyambut gawe” (ayat 8). Manungsa betah leren. Dhateng sinten nalika leren? Eling marang sing peparing. Bangsa Israel kadhawuhan kinen eling, krana sedaya kelampahanipun, Pangeran Yehuwah ingkang nggajar bungah, nggajar kaluwaran, nuntun bangsa punika dhateng tanah prajanjen. Tiyang eling punika tiyang begja. Awit sabegja-begjane kang lali, isih luwih begja wong kang eling klawan waspada. Pasamuwanipun Gusti inggih tansah kaatag eling-ingelingan. Tiyang sepuh ngelingaken anak-anakipun supados eling marang Gusti, ingkang maringi, ingkang ngganjar rejeki. Yen ana patunggilaning Gusti, kangelanmu mesthi ora muspra. (pong)

“Tanpa Gusti kangelanmu bakal muspra.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak