Gesang Enggal Renungan Harian 22 Januari 2018

22 January 2018

Bacaan: 1 Korinta 7: 17-24 I Pamuji: KPJ. 159: 1-3
Nasts:
“Para sadulur, saben wong iku ana ing ngarsane Gusti Allah, lestaria kaya ing nalikane katimbalan.” (ayat 24)

Sok sintena ingkang kepengin gesangipun ngalami ewah-ewahan umumipun nggadhahi cara mirunggan kangge nilar cara gesang ingkang lami. Menika saged katitik ing tiyang ingkang pindah keyakinan, sae menika keyakinan ingkang gegayutan kaliyan agami utawi keyakinan ing bab kesehatan, lsp. Tiyang-tiyang menika rumaos betahaken identitas enggal. Tiyang ingkang pindah keyakinan agami, sakedhikipun nempuh  2 (kalih)   cara kangge gesang enggal. Kalih cara ingkang katempuh inggih menika cara gradual (sethithik baka sethithik) utawi cara ingkang ekstrem (cepet sanget). Cara ingkang gradual menika ateges ketawising ewah-ewahanipun boten cetha wela-wela nanging wonten ewah-ewahan sethithik baka sethithik. Kosokwangsulipun, cara ingkang ekstrem nedahaken ewah-ewahan ingkang cetha. Cara ingkang ekstrem menika  gampil titikanipun awit nedahaken ewah-ewahan ingkang umumipun asipat wadhag (fisik) kangge nedahaken identitas ingkang enggal.

Nalika tiyang-tiyang ing Korinta dipuntimbali Gusti, tiyang-tiyang menika kepengen ugi gesang enggal. Malah mbokmenawi boten namung pribadinipun tiyang-tiyang menika ingkang kepengen gesang enggal nanging ugi tiyang-tiyang lami ing pasamuwan Korinta nggadahi pepenginan dene tiyang enggal saged nedahaken kanthi terwaca ewah-ewahaning gesangipun.  Sedaya menika pepenginan ingkang limrah. Emanipun pepenginan menika saged dipunmangertosi namung ing babagan wadhag lan boten ing babagan batos.

Mila rasul Paulus ngengetaken para tiyang pitados ing Korinta sae ingkang lami utawi ingkang enggal bilih ewah-ewahan wadhag menika sanes perkawis ingkang mirunggan. Tiyang pitados boten betahaken ewah-ewahan wadhag  kangge nedahaken identitas enggalipun. Ingkang langkung mirunggan kadospundi anggenipun sedaya saged netepi angger-anggeripun Gusti.

Tiyang pitados ingkang kepengen nggadhahi gesang enggal kedah langkung mentingaken batos ingkang mindhak dinten mindhak diwasa. Batos ingkang diwasa nuwuhaken tindak-tanduk ingkang ngresepi. Ewah-ewahan sae ing batos nuwuhaken cara gesang ingkang langkung sae inggih menika   gesang ingkang  nuladhani Sang Kristus ing sadinten-dinten. (Dn)

„Gesang enggal menika gesang ingkang nengenaken kadiwasaning batos.“

Renungan Harian

Renungan Harian Anak