Namung Kumandel Ing Sang Kristus Renungan Harian 22 Desember 2017

22 December 2017

Waosan: Ibrani 1 : 5 – 14 | Pamuji : KPK 177 : 1 – 4
Nats: “Sarta nalika Panjenengane ngirid Ingkang Putra kang pembayun marang jagad, Panjenengane ngandika: “Sakehe malaekating Allah kudu nyembah marang Panjenengane.” [ayat 6]

Ing satengahing masyarakat, ing jaman nalika Serat Ibrani kaserat, wonten kapitadosan bilih malaekat punika langkung pinunjul saking Gusti Yesus piyambak. Mbokmenawi pamanggih kados kalawau dipun jalari wontenipun kapitadosan bilih para malaekat ingkang sampun dados lantaran pangandikaning Gusti Allah dhateng para Nabi (manungsa).

Ing waosan kita, sampun dipun dhawuhaken bilih para malaekat kedah nyembah dhateng Sang Kristus, minangka Putra pembayuning Gusti Allah. Malahan menawi kita maos ing ayat 2, ing perikop saderengipun, sampun cetha sanget bilih ing jaman wekasan, Gusti Allah paring dhawuh dhateng manungsa lumantar Gusti Yesus piyambak.

Sinten ta Gusti Yesus punika? Kok saged langkung Agung tinimbang para malaekating Allah? Ing Injil Yokanan 1: 1-3 sampun cetha kawedhar bilih Gusti Yesus punika Sang Sabda ingkang nunggil kaliyan Gusti Allah lan Sang Sabda punika inggih Gusti Allah piyambak. Cekakipun Gusti Yesus punika Gusti Allah piyambak, mila Panjenenganipun langkung Agung tinimbang para malaekating Gusti.

Prekawis punika perlu sanget kita raosaken kanthi lebet ing salebeting manah. Kathah tiyang ingkang taksih mangu-mangu, punapa leres Gusti Yesus punika Gusti Allah piyambak? Mila lajeng kapitadosanipun dhateng Sang Kristus boten saged tuwuh ngrembaka, napa malih nuwuhaken woh-wohaning gesang ingkang saged karaosaken dening tiyang sanes. Cekakipun yen kita mangu-mangu dhateng sinten sejatosipun Gusti Yesus, mila sampun ngantos kaget menawi tiyang sanes ugi boten badhe pitados.

Mangga paseksinipun Kitab Suci punika kita dadosaken dhasaring kapitadosan kita, bilih namung Gusti Yesus ingkang pantes kita sembah, temah anggen kita pitados dhateng Sang Kristus saya kiyat, temah migunani tumrap tiyang sanes ingkang kepengin wanuh dhateng Gusti Yesus piyambak. [DK]

“Gusti Yesus wus rawuh, kumandela ing Sang Kristus.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak