Kuat Dilakoni, Yen Ora Kuat Aja Ditinggal Ngopi Renungan Harian 22 April 2018

Waosan : Lelakone Para Rasul 4: 5-12 I Pamuji : KPJ. 191-3
Nats: “Kaliyan malih boten wonten karahayon wonten ing sintena kemawon, kajawi wonten ing Panjenenganipun, amargi ing sakurebing langit punika boten wonten asma sanesipun ingkang kaparingaken dhateng manungsa, ingkang dados margining karahayon kita.” (ayat 12).

Wonten paribasan:  “Kuat dilakoni, yen ra kuat ditinggal ngopi”. Paribasan menika kangge nggambaraken bilih gesang ingkang dipunlampahi kedah ‘selow/ nyantai’.  Bilih wonten pacoban, penggalih kang awrat, ampun digalih kanthi jeru, amrih sae nggih lereh kaliyan ngopi supados pikiran punika saged padhang. Kadosipun saestu leres paribasan punika supados kita minangka manungsa boten nganti ‘depresi/stress’. Kasunyatanipun, kathah tiyang nalika ngadhepi perkawis kang awrat ing gesang, malah sansaya ‘nyingkur-nyingkir’, boten dipikir ananging inggih ugi boten wonten ‘solusi’, utawi malah ajrih, kuwatir.

Sakpunika kita kaajak nuladhani rasul Petrus kaliyan rasul Yokanan nalika ngadhepi parepatan tuwin dipriksa kaliyan Imam Agung Hanas lan Kayafas, Yokanan lan Aleksander lan tiyang kathah sanesipun. Kekalih rasul kalawau dipuntakeni bab panguwaos napa kang dipunagem kangge nyarasaken tiyang sakit punika, krana tiyang-tiyang punika badhe pados kalepatanipun para rasul lan saged ngukum. Petrus inggih boten selak utawi mlajeng saking ngajengipun parepatan punika. Petrus mangsuli kanthi teges lan kendel bilih panguwasa kang diagem punika inggih ing dalem Asmanipun Gusti Yesus Kristus,  kang seda sinalib, ananging wungu lan gesang saking antawisipun tiyang pejah (ayat 8-10).

Nalika kita ngadhepi pacoban ing gesang, kita kedah emut dhawuhipun Gusti lumantar rasul Petrus ing ayat 12, ingkang saget ndadosaken manah, iman kapitadosan kita kiyat, boten owah lan gampang selak, mlajeng saking ‘masalah’. Kathah tiyang ingkang sami kepengen mlajeng saking masalah, malah ‘kejeglong’ wonten ing pacoban langkung awrat lan nggegirisi. Sanadyan awrat kados punapa kemawon, mangga kita adhepi, kaliyan ngendelaken kakiyatan saking Gusti Yesus. (iezie)

“Kita kaajak saged kendel  karana Gusti Yesus punika sampun njangkung gesang lan maringi kita margining karahayon. Rampung dedonga, mangga ngopi riyin..”

 

Bagikan Entri Ini: