Nyatunggil Paring Paseksi Pancaran Air Hidup 21 Juni 2022

Waosan: Efesus 2 : 11 – 22 ǀ Pamuji: KPJ. 427
Nats:
“…. supaya sakaro-karone dadi manungsa anyar siji ana ing panjenengane lan kalawan mangkono iku banjur nganakake tentrem-rahayu.” (Ayat 15b). 

Salah satunggaling kabetahan dasar manungsa inggih punika “dipun akeni utawi dipun ajeni kawontenanipun.” Cobi kemawon kita bayangaken, nalika srawung kaliyan tanggi tepalih, kita boten dipun reken, nalika tindak kebaktian dhateng greja utawi patuwen brayat, boten wonten ingkang nyopa lan peduli. Tamtu kita badhe males srawung kaliyan tanggi lan tumut pangabekti wonten ing gereja, awit rumaos dipun remehaken. Menawi sampun mekaten tanggel jawab minangka tiyang kristen dados talanging berkah boten saged kalampahan, awit wonten raos minder lan mangkel. 

Pasamuwan Efesus ugi nate ngraosaken pager singgetan ingkang ageng ing antawisipun tiyang Kristen Yahudi (sunat) kaliyan tiyang Kristen non Yahudi (boten sunat). Tiyang Yahudi rumaos piyambakipun punika umat pinilih kagunganipun Gusti ingkang paling dipun tresnani. Rumaos paling unggul lan aji tinimbang bangsa sanes, lajeng boten purun srawung kaliyan bangsa sanes kangge njagi kauggulan lan kesucianipun, awit bangsa sanes punika dipun wastani bangsa kafir lan najis. Pamanggih kados mekaten, taksih kabeta para tiyang Kristen Yahudi lan nganggep asor tiyang Kristen non Yahudi. Karana punika, Rasul Paulus enggal ngemutaken bilih sakmangke wonten ing salebeting Sang Kristus, pager singgetan punika karubuhaken lan sesatron sampun ical. Sakmangke sadaya dados manungsa enggal lan nyatunggil wonten ing Sang Kristus.

Wonten ing gesang patunggilan ing greja ugi mekaten. Wonten ing Sang Kristus sampun boten wonten malih pager singgetan antawisipun lare enem kaliyan tiyang sepuh, juragan kaliyan batur, sugih kaliyan mlarat, majelis kaliyan warga, sadaya sami dipun timbali Gusti mbabaraken katentreman lan karaharjan wonten ing salebeting paseksi lan peladosan. Rumaos bingah sanget menawi kawontenan kita saged dipun raosaken dan saged migunani kangge tiyang kathah. Mila menawi wonten sederek patunggilan ingkang ketingal seken anggenipun ngebekti, paring peladosan punapa malih taksih sinau, mangga kanthi suka bingah kita paring dukungan, semangat lan dipun ajeni punapa kemawon peladosan ingkang dipun ketingalaken. Kanthi mekaten langkung kathah tiyang ingkang remen lan purun paring peladosan lan paseksi kangge ngluhuraken asmanipun Gusti. Amin. [M@UL].

“Crah agawe bubrah rukun agawe santosa, guyub rukun kaya sapu sada.”

 

Bagikan Entri Ini: