Prahara Pancaran Air Hidup 21 Juli 2022

Waosan: Lelakone Para Rasul 1 : 15 – 20 | Pamuji: KPJ. 334
Nats:
“Bab iku kasumurupan ing wong sa-Yerusalem kabeh, mulane palemahan mau banjur diarani nganggo basane wong-wong mau dhewe : “Hakal-Dama”, tegese Tanah-Getih.” (Ayat 19).

Tahun 2020 dados purwaning prahara menggahing alam donya, kalebet Indonesia. Pagebluk Covid-19 sampun ngrisak pigesangan kita. Ngrisak tatanan ekonomi, politik, sosial, budaya, malah agami lan iman kapitadosan. Kathah manungsa ingkang mboten pitados malih dhumateng Gusti Allah. Sedaya pangupados dipun lampahi kalebet nilar iman kapitadosanipun, malah wonten ingkang “nyade” imanipun, awit rumaos bilih Gusti sampun boten saged njawab sedaya masalah gesangipun. Punapa kita saged uwal saking masalah punika? Sedaya gumantung kados pundi cara kita ngadepi masalah punika. Menawi cara kita leres kita badhe uwal saking masalah. Nanging manawi cara kita salah, malah kepara nambahi masalah.

Waosan kita nyariosaken prahara ingkang nempuh Yudas. Yudas kalebet sakabatipun Gusti Yesus ingkang sampun nampeni berkah, pitedah, lan panuntun saking Gusti Yesus Kristus piyambak. Nanging mboten mangertos punapa sababipun Yudas “nyade” iman kapitadosanipun punika, kagantos kaliyan siti ingkang dados upahing pialane. Palemahan utawi siti ingkang mujudaken bandha donya, ingkang ketingalipun saged ndhatengaken tentrem rahayu ing gesangipun, pranyata malah dadosaken prahara, ngantos dumugi sedanipun. Siti ingkang sajatosipun mujudaken margining gesang, saged dados “Hakal-Dama”, Tanah-Getih.

Tiyang ingkang saestu pitados dhumateng Gusti kedahipun mboten perlu ajrih ngadepi sangsara utawi praharaning gesang. Awit sedaya tiyang ing alam donya punika ngadepi sangsara. Ing 1 Petrus 5:9 wonten dawuh mekaten: ”tanggulangana kalawan pracaya kang santosa, jalaran kowe padha sumurup yen kabeh sadulurmu kang ana ing saidenging jagad iya padha kataman ing sangsara kaya mangkono”. Kita kedah pitados bilih Gusti mesthi paring pitulungan dhateng kita. Pramila saking punika manawi kita ngadepi alitipun masalah, agengipun sangsara utawi prahara punapa kemawon, sumangga kita tansah gondelan ingkang rapet dhumateng Gusti. Sampun ngantos nilar iman kapitadosan kita, punapa malih “nyade” lan kaijolaken gebyaring donya. Supados berkah lan kaslametanipun Gusti ingkang sampun kaparingaken dhateng kita boten uwal saking kita. Gusti mberkahi. Amin. [SW].

“Sangsara iku njalari mantep, lan mantep iku njalari tanggon, tanggon nukulake pangarep-arep. Dene pangarep-arep iku mesthi ora bakal ngapirani”

 

Bagikan Entri Ini: