Gerah Pancaran Air Hidup 21 Agustus 2022

Waosan : Lukas 13 : 10 – 17 | Pamuji : KPJ. 421
Nats: “Bareng Gusti Yesus mirsa wong mau, banjur ditimbali sarta dipangandikani mangkene:”He, mbok, lelaramu wis mari.” (Ayat 12)

Istilah lelara (penyakit) nggih punika kondisi ingkang ngganggu fungsinipun badan sacara normal. Kondisi punika awit saking lebeting badan kita piyambak, lan ugi saged saking sak jawining badan. Mboten wonten tiyang setunggal kemawon ingkang kepingin sakit. Manawi sakit mesthi badhe ngupaya cara supados enggal dhangan. Pangupados punika saged sacara medis, kanthi obat-obatan kimia lan tindakan ing griya sakit. Saged ugi sacara non medis, kanthi ngunjuk jampi utawi pijet-urut, kerokan, lan sapanunggalipun.  

Ing waosan kita kasebataken wonten salah satunggaling pawestri ingkang sampun wolulas taun gerah. Gerahipun boten sabaene, kasebataken bilih tiyang punika kapanjingan demit lan njalari badanipun bungkuk. Mesthinipun pawestri punika sampun ngupados amrih sarasipun. Sadangunipun wolulas taun, pawestri punika nandang kasangsaran awit gerahipun. Sanajan nandang gerah sacara kajasmanen ananging karohanenipun pawestri punika boten gerah. Imanipun boten luntur, punika pranyata ing dinten sabat taksih setya ndherek mangun pangabekti. Lan awit saking iman lan kasetyanipun, pawestri punika pikantuk kesarasan lumantar sih katresnanipun Gusti Yesus Kristus piyambak.

Salah satunggaling sarat supados kita saged ngalami gesang ingkang tentrem rahayu, kita Kedah sehat jasmani lan rohaninipun. Gesang kita boten badhe sakeca lan tentrem manawi kita nandang sakit. Sinaosa rohani kita sehat ananging manawi jasmani kita sakit, gesang kita boten badhe tentrem. Semanten ugi sanadyan jasmani kita sehat, ananging rohani kita sakit kita mesthi ugi boten badhe tentrem. Gesang karohanen badhe ngaruhi badan kajasmanen, semanten ugi badan kajasmanen badhe ngaruhi karohanen. Pramila saking punika sumangga kita tansah njagi gesang kajasmanen lan karohanen kita supados sehat. Sanajan kajasmanen kita nandang sakit ananging karohanen kita, iman kapitadosan kita, sampun ngantos luntur. Awit sehating karohanen kita saged dados lantaran gesang tentrem rahayu, sauger kita purun pitados lan nyaket kaliyan Gusti. Wulang bebasan 17:22 nyebataken: “Ati kang bingar iku minangka obat kang manjur, nanging ilanging semangat iku ngroposake balung.” Sumangga kita jagi diri kita piyambak-piyambak sampun ngantos nandang gerah. Gusti berkahi. Amin. [SW].

“Lara nekakake tuna, sehat nekakake berkat”

 

Bagikan Entri Ini: