Aja Khawatir Renungan Harian 2 Desember 2018

Waosan : Luk 21 : 25 – 36  |  Pamuji: KPJ 413
Nats: “Wong-wong bakal padha semaput dening giris amarga kuwatir marang apa kang bakal nekani jagad; amarga kabeh panguwasaning langit bakal gonjing.” [ayat 26]

“Sapa ta panunggalanmu kang bisa nyambungi umure saasta bae marga saka sumelang?” Pitakenanipun Gusti Yesus ingkang sinerat ing Injil Matius 6:27 kalawau pancen leres sanget. Boten wonten raos sumelang utawi kuwatir ingkang saged njalari gesang. Kedadosan pejah nglalu ingkang katindakaken dening siswi SMP ing Blitar nalika tanggal 29 Mei 2018 kepengker dados bukti bilih raos sumelang saged murugaken icalipun semangat kangge ngadepi gesang ingkang sangsaya awrat lan kathah pambengan.

James K. Van Fleet minangka penulis ing Amerika ugi nyerat bilih namung 8% raos sumelang utawi kuwatir punika ingkang pancen saestu kedadosan. Tegesipun, ingkang 92% namung raos kuwatir ing pangangen-angening manungsa piyambak, ingkang dereng tamtu badhe kelampahan.

Prekawis punika ketingalipun trep kaliyan pangandikanipun Gusti Yesus ingkang kaserat ing ayat 26 kados ing nats ing inggil. Ing Kitab suci kaserat bilih: “Wong-wong bakal padha semaput dening giris amarga kuwatir…”, nanging ing Alkitab Terjemahan Baru kaserat: “Orang akan mati ketakutan karena kecemasan…”. Raos giris tuwuh amargi kuwatir, lan raos giris punika ingkang njalari tiyang pejah.

Rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih saged ugi dipun sarengi kaliyan prekawis-prekawis ingkang nggegirisi. Tiyang ingkang namung ngendelaken kekiyatanipun piyambak badhe rumaos liwung, hopeless (tanpa harapan).Tiyang Kristen ugi saged pejah karana ajrih dhateng prekawis punika, istilah keren-ipun: mengalami Panic Disorder. Raos kuwatir ingkang sanget  saged njalari detak jantung mandheg jegreg, kenging serangan jantung lan wusananipun pejah. Sanajan kahanan donya mangke punika ketingalipun nggegirisi, kanggenipun tiyang pitados, punika pratandha bilih Sang Pamarta badhe ngrawuhi donya, tegesipun wonten harapan pembebasan. Pembebasan utawi pangluwaran, inggih namung ing dalem asmanipun Sang Kristus piyambak, mila aja kuwatir. Amin. [DK]

“Aja Sumelang, Aja Kuwatir, Aja Wedi”

 

Bagikan Entri Ini: